KLASA: 604-01/19-01/01

URBROJ: 2189-74-19-02

Virovitica,  30. siječnja 2019.

 

Na temelju Odluke Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica (KLASA: 604-01/19-01/01, URBROJ: 2189-74-19-01 od 30. siječnja 2019. godine), Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima Visoke škole Virovitica za akademsku godinu 2018./2019.

KATEGORIJE STIPENDIJA

Visoka škola Virovitica stipendije dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

 1. Stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – 4 stipendije

UVJETI ZA DODJELJIVANJE STIPENDIJA

Za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa mogu se natjecati hrvatski državljani redoviti studenti Visoke škole Virovitica uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • da su upisani na preddiplomski stručni studij Menadžmenta, Poduzetništva, Računarstva ili Elektrotehnike ili da su upisani na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u statusu redovitog studenta,
 • da nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2018./2019.,
 • da nisu korisnici drugih stipendija,
 • da mogu dokazati pripadnost kategoriji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa:

 1. prijavni obrazac
 2. izjavu da student nije korisnik druge stipendije
 3. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 4. dokaz pripadnosti kategoriji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa:

– potvrdu nadležne porezne uprave o visini ukupno ostvarenih prihoda u 2018. za sve članove zajedničkog kućanstva (uključujući i za studenta podnositelja prijave), odnosno potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2018. nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine,

–  potvrdu Centra za socijalnu skrb da je obitelj studenta korisnik isključivo prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

– preslika rodnog lista djeteta (za studenta roditelja),

– preslika smrtnog lista roditelja odnosno rodnog lista studenta ili potvrda nadležnog tijela o nestaloj osobi (za studenta bez jednog ili oba roditelja),

– potvrda o nezaposlenosti nadležne ustanove za zapošljavanje za jednog ili oba roditelja (za studenta čija su jedan ili oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj),

– potvrda nadležnog tijela (za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju),

– preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu (za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta),

– potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da je student korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb,

– preslika rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (za studenta s jednim ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%),

– preslika rodnog lista brata ili sestre (za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi), odnosno preslika rodnog lista brata ili sestre, te potvrda osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru (za studenta  koji ima brata ili sestru u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokog obrazovanja).

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja, odnosno zaključno s 15. veljačom 2019. godine osobno u Studentskoj referadi.

Nepotpuni i neuredno popunjeni prijavni obrasci kao i nepotpuna dokumentacija te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

NAČIN BODOVANJA I IZRADA RANG-LISTE

Rang-lista za dodjelu stipendija u kategoriji slabijeg socijalno-ekonomskog statusa se određuje na način kako slijedi:

 • za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 800 bodova, od 500,01 do 1.000,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.000,01 do 1.500,00 kuna priznaje se 400 bodova, od 1.500,01 do 1.995,60 kuna, priznaje se 200 bodova
 • za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade priznaje se 200 bodova
 • Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete,
 • Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova,
 • Za studenta čija su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj priznaje se 300 bodova, a za jednoga nezaposlenog roditelja priznaje se 150 bodova,
 • Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru,
 • Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova,
 • Za studenta koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 200 bodova,
 • Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova,
 • Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru.

Pri vrednovanju prednost će imati student koji ima niži prihod po članu kućanstva.

Prednost prema navedenom kriteriju će se ostvariti samo u slučaju da se dva ili više studenta s jednakim brojem bodova nalaze na posljednjem mjestu rang-liste.

IZNOS STIPENDIJA

Godišnji iznos jedne stipendije je 5.000,00 kn.

Stipendija se isplaćuje u mjesečnim obrocima po 500,00 kn kroz desetomjesečno razdoblje.

RANG-LISTA I ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Privremena rang-lista objavit će se najkasnije 8 dana od dana zaključenja Natječaja.

Kandidati imaju pravo pisanog prigovora na privremenu rang-listu u roku od 8 dana od dana objave privremene rang-liste. Prigovor se podnosi u pisanom obliku u Studentskoj referadi.

Konačnu odluku o dodjeli stipendija Visoka škola Virovitica će donijeti najkasnije 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora. Ista će se objaviti na Internet stranici Visoke škole Virovitica www.vsmti.hr.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na natječaj studenti su suglasni da se njihovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju, te da se mogu objaviti na rang-listi studenata koji su sudjelovali u ovom natječaju, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljene na Internet stranici Visoke škole Virovitica te će sadržavati OIB studenta i ukupan broj ostvarenih bodova.

VISOKA ŠKOLA VIROVITICA