KLASA: 910-08/19-02/08

Urbroj: 2189-74-19-02

Virovitica, 5. veljače 2019.

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

raspisuje

 NATJEČAJ*  ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1

INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA

U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

Opće odredbe

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora u okviru Erasmus+ programa – ključna aktivnost 1 Individualna mobilnost studenata. Svrha boravka u inozemstvu je:

– stručna praksa (SMP)

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama (države članice EU, Makedonija, Turska, Island, Lihtenštajn i Norveška).

Valjano razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 31. svibnja 2019. sukladno Ugovoru o dodjeli financijske potpore.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu. Ugovori se sklapaju za svakog pojedinačnog studenta nakon okončanja natječajnog postupka i nakon odabira i dogovora s organizacijom.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Visoke škole Virovitica. Studenti treće godine preddiplomskih stručnih studija, odnosno studenti druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija imaju mogućnost otići na stručnu praksu u roku od godine dana od završetka studija (odnosi se na početak i završetak mobilnost), no uvjet je da prijava i odabir na natječaju moraju biti izvršeni za vrijeme trajanja završne godine studija.

Izvanredni studenti mogu se prijaviti na natječaj i koristiti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti budu upisani u redoviti program inozemne institucije i pohađaju redoviti studij u punom vremenu.

Studenti se mogu prijaviti isključivo na istu razinu studija na kojoj su na matičnom visokom učilištu (studenti preddiplomskog studija  mogu se prijaviti samo na preddiplomski studij, studenti diplomskog studija mogu se prijaviti samo na diplomski studij).

Iznosi financijske potpore za studente ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u uputama za studente koje su sastavni dio ovog Natječaja.

Broj financijskih potpora koje će Visoka škola Virovitica dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o raspoloživosti sredstava. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „zero-grant“ students).

Trajanje mobilnosti

Svrha mobilnosti Minimalno trajanje Maksimalno trajanje
Stručna praksa 2 mjeseca 12 mjeseci

Aktivnosti mobilnosti se moraju provesti u kontinuitetu, osim ukoliko ne postoje opravdani razlozi za prekid.

Kriterij odabira studenata

Postupak odabira studenata prijavljenih na Natječaj provodi Povjerenstvo za odabir kandidata u okviru Erasmus mobilnosti na Visokoj školi Virovitica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prema sljedećim kriterijima:

 • akademski uspjeh (prosjek ocjena)
 • pismo motivacije

U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, dodatni kriterij za odabir pristupnika je:

 • intervju s Povjerenstvom

Prednost pri odabiru kandidata imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Povjerenstvo će nakon završetka postupka odabira na osnovu bodova dodijeljenih po navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i listu čekanja[1], ukoliko za nju postoje uvjeti, najkasnije 8 dana od završetka natječaja. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica.

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

Obvezno:

 1. Popunjen prijavni obrazac,
 2. Pismo motivacije,
 3. Životopis (Europass CV format, http.//europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae),
 4. Prijepis ocjena svih položenih ispita,

Dodatno:

5. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom),

6. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente nižeg socioekonomskog statusa),

7. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava ili stručna praksa održavati (ukoliko ju posjedujete).

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na listi.

Rok za prijavu na Natječaj: 15. veljače 2019.

Potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na Natječaj potrebno je osobno dostaviti u kabinet Erasmus koordinatora 1-21 ili na e-mail adresu erasmus@vsmti.hr (s naznakom: Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata 2018./2019.)

Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu ili datum na prijamnom štambilju u slučaju osobne predaje) neće biti razmatrane.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Visoke škole Virovitica, te upitom na e-mail adresu: erasmus@vsmti.hr.

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni na mrežnim stranicama Visoke škole Virovitica.

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku sa stručne prakse pridržavati se propisanih uputa koje su dane u Uputama za studente, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

 1. Prijavni obrazac;
 2. Pismo motivacije;
 3. Životopis (European CV format);
 4. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja studenata s invaliditetom;
 5. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja studenata nižeg socioekonomskog statusa;
 6. Upute za studente.

* Visoka škola Virovitica zadržava mogućnost i pravo izmjene i nadopune predmetnog Natječaja

[1] U slučaju da se student nalazi na listi čekanja, može: (1) prihvatiti mobilnost u statusu zero-grant, ili (2) čekati pomicanje rang liste.