KLASA: 910-08/19-02/06

Urbroj: 2189-74-19-02

Virovitica, 5. veljače 2019.

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

raspisuje 

NATJEČAJ* ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1

INDIVIDUALNA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA

U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Opće odredbe

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora u okviru Erasmus+ programa – ključna aktivnost 1 Individualna mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja. Svrha boravka u inozemstvu je :

– održavanje nastave (STA)

– stručno usavršavanje nenastavnog osoblja (STT)

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je do 30. rujna 2019. sukladno Ugovoru o dodjeli financijske potpore.

Osoblje koje može sudjelovati u Programu mobilnosti:

– osoblje u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima koje su na Visokoj školi Virovitica zaposlene temeljem ugovora o radu, odnosno osobe sa statusom vanjskog suradnika na Visokoj školi Virovitica

– nenastavno (stručno i administrativno) osoblje zaposleno na Visokoj školi Virovitica temeljem ugovora o radu.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Visoke škole u Virovitici i partnerske visokoobrazovane ustanove u inozemstvu (osim kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta). Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Nastavnik je dužan u sklopu mobilnosti održati najmanje 8 sati predavanja.

Svaki kandidat dužan je sam kontaktirarti nastavnike/djelatnike pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan rada i trajanje boravka.

Kriterij odabira kandidata:

– kvaliteta plana rada

– korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi

– poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava/stručno usavršavanje

– dužina boravka mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se provesti

– način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.

Prednost pri odabiru kandidata ima ono nastavno/nenastavno osoblje koje još nije sudjelovalo u Programu mobilnosti.

Povjerenstvo za odabir kandidata u okviru Erasmus+ mobilnosti će nakon završetka postupka odabira na osnovu bodova dodijeljenih po navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i „listu čekanja“, ukoliko za nju postoje uvjeti, najkasnije 8 dana  od završetka natječaja. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica. Odbijeni pristupnici bit će pisanim putem izvješteni o rezultatima selekcijskog postupka.

Prijava na Natječaj treba sadržavati:

  1.  Popunjen prijavni obrazac,
  2. Popunjen i potpisan obrazac za plan rada,
  3. Životopis (Europass CV obrazac, http.//europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)
  4. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za kandidate s invaliditetom),
  5. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za kandidate s invaliditetom).

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na listi.

Rok za prijavu na Natječaj: 15. veljače 2019.

Potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na Natječaj potrebno je osobno dostaviti u kabinet Erasmus koordinatora 1-21 ili na e-mail adresu erasmus@vsmti.hr (s naznakom: Erasmus+ Natječaj za mobilnost osoblja 2018./2019.)

Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Visoke škole Virovitica te upitom na e-mail adresu: erasmus@vsmti.hr.

Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni na mrežnim stranicama Visoke škole Virovitica.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA:

  1. Prijavni obrazac za nastavno i nenastavno osoblje
  2. Plan rada
  3. Obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za kandidate s invaliditetom)
  4. Upute za nastavno i nenastavno osoblje.

 * Visoka škola Virovitica zadržava mogućnost i pravo izmjene i nadopune predmetnog Natječaja