Prijave za upis u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, podnose se osobno od 07:00 do 15:00 h. :

       – 19. rujna 2019. : u Studentskoj referadi

       – 20. rujna 2019. : u Računovodstvu Visoke škole.

Prijave se mogu slati i preporučeno poštom, s tim da pošiljka mora biti poslana najkasnije 20. rujna 2019.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

– popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,

svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članaka 71. do 74. Zakona.

potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata. Sve uplate na žiro račun Visoke škole Virovitica moguće su i u Računovodstvu Visoke škole Virovitica na dan prijave.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr

Studentska referada