Konačne rang liste i popise studenata koji su na prvom upisnom roku ostvarili pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u akademskoj godini 2019./2020. možete pogledati ovdje:

Upisi za pristupnike koji su ostvarili pravo upisa, provode se u četvrtak 26. rujna 2019. godine u dvorani 1-18, prema sljedećem rasporedu:

– 11:00 sati – smjerovi Menadžment malih i srednjih poduzeća – redoviti i Destinacijski menadžment – redoviti,
– 16:00 sati – smjerovi Menadžment malih i srednjih poduzeća – izvanredni i Destinacijski menadžment – izvanredni.

Pristupnici se prozivaju redom prema rang listi, a pristupnik kojega se prozove i nije prisutan, gubi pravo upisa. Spuštanje crte na konačnoj rang listi bit će u četvrtak 26. rujna 2019. godine u 13:00 h.

Pristupnici su prilikom upisa dužni priložiti sljedeće:
– jednu fotografiju (4×3 cm),
– potvrdu o prebivalištu (za redovite studente),
– potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna,
– potvrdu o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn,
– potvrdu o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 9.900,00 kn za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini, odnosno za pristupnike koji upisuju izvanredni studij.

Pristupnici su dužni osobno pristupiti upisu. U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati isključivo osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

VAŽNO! Pristupnici imaju mogućnost plaćanja školarina i ostalih naknada obročno ili jednokratno na EFT POS uređaju u računovodstvu Visoke škole na dan upisa.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti osobno u studentskoj referadi, na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr

Studentska referada