Prijave za upis u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, na drugom upisnom roku podnose se 24. i 25. listopada 2019. od 07:00 do 15:00 h osobno u Studentskoj referadi. Prijave se mogu slati i preporučeno poštom, s tim da pošiljka mora biti poslana najkasnije 25. listopada 2019.

Za drugi upisni rok preostalo je slobodnih mjesta kako slijedi:

Destinacijski menadžment izvanredni 12
Menadžment malih i srednjih poduzeća izvanredni 12

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

– popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,

rodni list (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika ili elektronički zapis – ne starije od 6 mjeseci),

domovnicu (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika ili elektronički zapis – ne starije od 6 mjeseci),

svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),

– za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) – potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članaka 71. do 74. Zakona.

potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Više informacija o studijskom programu, uvjetima upisa, dokumentaciji potrebnoj za prijavu, te o razredbenom postupku možete pronaći na našoj službenoj web stranici www.vsmti.hr ili u studentskoj referadi (telefon 033/492-254, e-mail: referada@vsmti.hr).

VISOKA ŠKOLA  VIROVITICA