Prema Odluci Stručnog vijeća Visoke škole od 13. studenog 2019., a sukladno sa točkom 5. Javnog natječaja za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, u akademskoj godini 2019./2020. (KLASA: 602-04/19-02/18, URBROJ: 2189-74-19-02 od 29. ožujka 2019.)  provest će se treći upisni rok za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u akademskoj godini 2019./2020.

Za treći upisni rok preostalo je slobodnih mjesta kako slijedi:

Destinacijski menadžment izvanredni 12
Menadžment malih i srednjih poduzeća izvanredni 12

Upisi će se provesti prema sljedećem rasporedu:

  III.

upisni rok

PODNOŠENJE PRIJAVA 15.11.-18. 11. 2019.
VERIFIKACIJA PRIJAVA I RAZREDBENI POSTUPAK 19. 11. 2019.
OBJAVA PRIVREMENIH RANG-LISTA 20. 11. 2019.
PODNOŠENJE PRIGOVORA 20. 11. 2019.
OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA 21. 11. 2019.
  UPISI 22. 11. 2019.

Prijave za upis mogu se slati putem pošte ili osobno:

  • 15. 11. 2019. u Studentskoj referadi u vremenu od 08:00h do 10:00h te od 13:00h do 15:00h
  • 18.11.2019. u Studentskoj referadi u vremenu od 08:00h do 10:00h te od 10:30h do 15:00h
  • prijave poslane preporučeno poštom moraju biti zaprimljene u Visokoj školi Virovitica najkasnije u utorak 19.11.2019. do 10:00 sati.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

  • popunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac,
  • rodni list(izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika ili elektronički zapis – ne starije od 6 mjeseci),
  • domovnicu(izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika ili elektronički zapis – ne starije od 6 mjeseci),
  • svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
  • ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija(izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
  • za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/0963/1194/13139/13101/1460/15) – potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članaka 71. do 74. Zakona.
  • potvrdu o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupkau iznosu od 200,00 kuna koje je potrebno uplatiti na žiro račun  Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, IBAN: HR5623600001102210556, otvoren u Zagrebačkoj banci, uz poziv na broj 00 i OIB kandidata.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske, ako je u toj zemlji primijenjen Bolonjski proces u obrazovanju, prilažu jednakovrijedne inozemne dokumente s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Više informacija o studijskom programu, uvjetima upisa, dokumentaciji potrebnoj za prijavu, te o razredbenom postupku možete pronaći na našoj službenoj web stranici www.vsmti.hr ili u studentskoj referadi (telefon 033/492-262, e-mail: referada@vsmti.hr).

 VISOKA ŠKOLA VIROVITICA