Podnošenje prijava

Sukladno Javnom natječaju za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta Visoke škole Virovitica u akademskoj godini 2020./2021. od 30. ožujka 2020. rok za podnošenje prijava za upis je 23. studeni 2020.

Broj slobodnih mjesta

 • Destinacijski menadžment, redoviti: 4
 • Destinacijski menadžment, izvanredni: 13
 • Menadžment malih i srednjih poduzeća, redoviti: 0
 • Menadžment malih i srednjih poduzeća, izvanredni: 13

Podnošenje prijava odvijat će se on-line na način da kandidati skenirano ili u obliku fotografije pošalju na e-mail upisi@vsmti.hr, dana 23. studenog 2020., sljedeću dokumentaciju:

 • prijavni obrazac (ispuniti i potpisati)
 • svjedodžbu / diplomu o prethodno završenom studiju (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika)
 • ovjereni prijepis ocjena s prethodnog studija (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika)
 • za kandidate koji su prethodni studij završili prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – potvrdu nadležnog visokog učilišta o tome da prije stečeni stručni naziv odgovara nekom od akademskih odnosno stručnih naziva iz članka 71. do 74. Zakona
 • dokaz o plaćenim troškovima prijave i razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi prijave i razredbenog postupka – ime i prezime pristupnika)

Verifikacija prijava i razredbeni postupak, objava privremenih rang lista, podnošenje prigovora, objava konačnih rang lista

Sukladno rokovima utvrđeni Javnim natječajem, sve obavijesti nalazit će se na web stranici Visoke škole Virovitica.

Upisi

Za kandidate koji ostvare pravo upisa na studij prema konačnoj rang listi upisi će se održati on-line dana 27. studenog 2020. na način da kandidati skenirano ili u obliku fotografije pošalju na e-mail upisi@vsmti.hr sljedeću dokumentaciju:

ugovor A (redoviti studenti) – za pristupnike koji nisu prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija i ne plaćaju školarinu, ili

ugovor A1 (redoviti studenti) – za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija te školarinu plaćaju odjednom, ili

ugovor A2 i zamolba za obročno plaćanje školarine (redoviti studenti) – za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini studija te školarinu plaćaju u ratama, ili

ugovor B (izvanredni studenti– za pristupnike koji školarinu plaćaju odjednom, ili

ugovor B1 i zamolba za obročno plaćanje školarine (izvanredni studenti) – za pristupnike koji školarinu plaćaju u ratama

 • jednu fotografiju (4 x 3 cm)
 • uvjerenje o prebivalištu (samo za redovite studente)
 • dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kn (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha:  troškovi upisa – ime i prezime pristupnika)
 • dokaz o plaćenim troškovima osiguranja studenata od nesretnog slučaja (0-24 sata) u iznosu od 30,00 kn (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi osiguranja – ime i prezime pristupnika)
 • dokaz o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 9.900,00 kn ako se školarina plaća odjednom (uplaćuje se na žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: troškovi školarine – ime i prezime pristupnika) ili dokaz o plaćenoj prvoj rati školarine u iznosu od 1.650,00 kn (ako se školarina plaća u ratama)

           (Redoviti studenti ne plaćaju školarinu. Redoviti studenti koji su već prethodno studirali u statusu redovitog studenta na istoj razini studija, plaćaju školarinu u iznosu od 9.900,00kn. Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 9.900,00kn.)

Sve prethodno navedene dokumente, kao i dokumente koji su poslani u postupku podnošenja prijava, kandidati koji su upisali studij dužni su poslati i poštom najkasnije do 04. prosinca 2020. na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, svrha: upis u prvu godinu specijalističkog studija.

Svi dokumenti šalju se poštom u jednom primjerku osim ugovora o studiranju koji se šalje u 3 primjerka.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti na telefon 033/492-262 ili putem e-maila: referada@vsmti.hr

Studenska referada