KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2189-74-18-09

Virovitica, 14. studeni 2018.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme

b) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na određeno vrijeme

c) izbor jednog izvršitelja/ice u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

d) izbor četiri izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija

e) izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

f) izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

g) izbor jednog izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika

Pristupnici na Javni natječaj pod a) i c) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod b), d), e), f), g) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) te priložiti dokaze o istom.

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj, točka ___“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici