KLASA: 112-01/17-01/12
URBROJ: 2189-74-17-04
Virovitica, 03. kolovoza 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje
JAVNI NATJEČAJ ZA

a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u nastavno zvanje višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

b) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u nastavno zvanje predavača / višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto predavača / višeg predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice, u punom radnom vremenu

c) zaposlenje jednog izvršitelja/ice na radno mjesto voditelja Centra za studentski standard Visoke škole Virovitica (položaj I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 6 mjeseci

Pristupnici na Javni natječaj pod a) i b) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod c) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih znanosti ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– najmanje 3 godine radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.
Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja kandidata i intervjua, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora – samo za točku a) i b).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama za točku a) i b), te 15 dana za točku c).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici