KLASA: 112-01/17-01/17
URBROJ: 2189-74-17-01
Virovitica, 31. listopada 2017.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

  • a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice, radi unapređenja, u nastavno zvanje višeg predavača i na odgovarajuće radno mjesto višeg predavača iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • b) izbor jednog izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
  • c) izbor jednog izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje računarstvo
  • d)zaposlenje jednog izvršitelja/ice na radno mjesto namještenika III. vrste (domar) Centra za studentski standard Visoke škole Virovitica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 6 mjeseci

Pristupnici na Javni natječaj pod a) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod b) i c) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) te priložiti dokaze o istom.

Pristupnici na Javni natječaj pod d) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • – srednja stručna sprema
  • – najmanje tri godine radnog staža

Uz prijavu na Javni natječaj, svi pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja kandidata i intervjua, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora – samo za točke a), b) i c).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama za točke a), b) i c), te 15 dana za točku d).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici