KLASA: 112-07/18-01/01

URBROJ: 2189-74-18-03

Virovitica, 22. siječnja 2018.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12, 16/17) objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno):

1 izvršitelj/ica, za osposobljavanje za radno mjesto voditelja računovodstva

– potrebna stručna sprema: magistar/ra ekonomije

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti sljedeće dokumente koji ne moraju biti originali niti ovjerene preslike:

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Preslik osobne iskaznice
  3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  4. Dokaz o prosjeku ocjena na studiju
  5. Uvjerenje o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati/kinje su dužni na zahtjev Visoke škole Virovitica predočiti originale dokumenata koje dostavljaju uz prijavu.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo održavanja provjere znanja i intervjua o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata/kinje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu i naknadu troškova prijevoza koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog javnog poziva na adresu:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,

Ulica Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica,

s naznakom: „za stručno osposobljavanje“

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/492-253.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici