KLASA: 112-07/18-01/01

URBROJ: 2189-74-18-02

Virovitica, 22. siječnja 2018.

Na temelju članka 36. Statuta Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015.) dekan Visoke škole Virovitica dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., donosi

ODLUKU

o poništenju

Javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

I

Poništava se Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (KLASA: 112-07/18-01/01, URBROJ: 2189-74-18-01 od 12. siječnja 2018.) poradi nemogućnosti korištenja mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za više od jednog izvršitelja.

II

Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Virovitica te će se objaviti na Oglasnoj ploči Visoke škole Virovitica i stupa na snagu danom donošenja.