KLASA: 112-01/19-01/08

URBROJ: 2189-74-19-11

Virovitica, 13. studeni 2019.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

 • a) izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na određeno vrijeme
 • b) izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • c) izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
 • d) izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • e) izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (za kolegije iz njemačkog i engleskog jezika)
 • f) izbor jednog izvršitelja/ice, radi unaprjeđenja, u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 • g) izbor jednog izvršitelja/ice, radi unaprjeđenja, u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo
 • h) zaposlenje jednog izvršitelja/ice na radno mjesto službenika II. vrste, viši informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

Pristupnici na Javni natječaj pod a. do e. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015. KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2189-74-19-02 od 11. veljače 2019.) te priložiti dokaze o istom:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prve i druge razine u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu,

– dokaz da dolazi iz redova najuspješnijih studenata što se dokazuje potvrdom da se nalazi u 10% najuspješnijih studenata ili s dvije preporuke nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja / nastavna zvanja ili je nositelj nagrade tijekom studiranja ili nositelj patenta ili projekta ostvarenog tijekom studiranja.

Pristupnici na Javni natječaj pod f. i g. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod h. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u području tehničkih znanosti, polje računarstvo, ili VŠS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje engleskog jezika

Svi pristupnici, uz prijavu na Javni natječaj, trebaju priložiti i životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja znanja i intervjua, o čemu će pristupnici biti pravovremeno obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz navedenog zakona, a koji su dostupni i na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Visoka škola Virovitica koristit će i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Visoka škola Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj, točka ___“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora (osim za točku h.).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, osim za točku h. za koju je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici