KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2189-74-19-02

Virovitica, 29. ožujka 2019.

 

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

  1. izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na određeno vrijeme
  2. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika
  3. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
  4. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo

Pristupnici na Javni natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015. KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2189-74-19-02 od 11. siječnja 2019.) te priložiti dokaze o istom:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prve i druge razine u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu,

– dokaz da dolazi iz redova najuspješnijih studenata što se dokazuje potvrdom da se nalazi u 10% najuspješnijih studenata ili s dvije preporuke nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja / nastavna zvanja ili je nositelj nagrade tijekom studiranja ili nositelj patenta ili projekta ostvarenog tijekom studiranja.

Uz prijavu na Javni natječaj i dokaze iz Statuta Visoke škole Virovitica, pristupnici trebaju priložiti životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze.       Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz navedenog zakona, a koji su dostupni i na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Visoka škola Virovitica koristit će i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Visoka škola Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose se Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj, točka ___“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici