KLASA: 112-01/19-01/04

URBROJ: 2189-74-19-11

Virovitica, 19. lipnja 2019.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

 1. izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, na određeno vrijeme
 2. izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili polje elektrotehnika, ili za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika ili polje fizika, ili za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme
 3. izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, ili znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme
 4. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika
 5. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
 6. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
 7. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
 8. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
 9. izbor dva izvršitelja/ice u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija (za kolegije iz engleskog i njemačkog jezika)
 10. zaposlenje jednog izvršitelja/ice na radno mjesto namještenika III. vrste (domar) Centra za studentski standard Visoke škole Virovitica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 2 mjeseca.

Pristupnici na Javni natječaj pod a), b), d), e), f), g), h), i) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Visoke škole Virovitica (KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ: 2189-74-15-03 od 09. srpnja 2015. KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2189-74-19-02 od 11. veljače 2019.) te priložiti dokaze o istom:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prve i druge razine u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu,

– dokaz da dolazi iz redova najuspješnijih studenata što se dokazuje potvrdom da se nalazi u 10% najuspješnijih studenata ili s dvije preporuke nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja / nastavna zvanja ili je nositelj nagrade tijekom studiranja ili nositelj patenta ili projekta ostvarenog tijekom studiranja.

Pristupnici na Javni natječaj pod c) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj: 20/12., 85/13., 4/15), te priložiti bibliografiju i podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u).

Pristupnici na Javni natječaj pod j) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • srednja stručna sprema
 • najmanje tri godine radnog staža

Svi pristupnici, uz prijavu na Javni natječaj, trebaju priložiti i životopis, uvjerenje o radnom stažu u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, diplomu (svjedodžbu) u izvorniku ili prijepisu ovjerenom kod javnog bilježnika, dokaz o poznavanju C2 razine hrvatskog jezika za osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Visoka škola Virovitica zadržava pravo provođenja testiranja znanja i intervjua, o čemu će pristupnici biti pravovremeno obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze.       Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz navedenog zakona, a koji su dostupni i na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Visoka škola Virovitica koristit će i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Visoka škola Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, uz obveznu naznaku na koju točku Javnog natječaja se prijava odnosi, podnose na adresu: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78,  33 000 Virovitica, s naznakom „za Javni natječaj, točka ___“.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Visoke škole Virovitica, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama za točke a) do i), te 15 dana za točku j).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici