Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Analiza ekonomske politike Europske unije

Opće informacije
Naziv predmeta Analiza ekonomske politike Europske unije
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment,  smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Izborni
Godina 2. godina (IV. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (30P + 0V + 15S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         analizirati glavne makroekonomske teorije i politiku Europske unije

·         ocijeniti utjecaj zajedničke europske politike na zemlje članice i kandidate za članstvo sa posebnim osvrtom na RH

·         preispitati troškove i koristi od priključenja Europskoj uniji i Europskim strukturnim fondovima

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Temeljna znanja iz osnova ekonomije stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Osnove ekonomije“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         ocijeniti učinke globalizacije na male ekonomije

·         kritički prosuditi tipove ekonomskih integracija i posljedice ekonomskih integracija na nacionalne ekonomije

·         povezati liberalizaciju trgovine i konkurentnost ekonomskih sektora

·         utvrditi kakva je trenutna proračunska politika i politika strukturnog i kohezijskog prilagođavanja

·         usporediti tržište rada RH prije i nakon ulaska u EU

·         kritički prosuditi položaj hrvatskog gospodarstva u procesu širenja EU

1.4.      Sadržaj predmeta
Makroekonomija otvorenog gospodarstva i ključne ekonomske politike. Globalizacija svjetskog gospodarstva u 20. stoljeću. Tipovi ekonomskih integracija i posljedice za nacionalne ekonomske politike. Učinci globalizacije na male ekonomije. «Konvergencija» među zemljama članicama EU. Ključni ekonomski indikatori razvoja EU i njezinih članica i usporedbe s glavnim svjetskim partnerima. Liberalizacija trgovine – Ekonomske posljedice uklanjanja trgovinskih ograničenja. Od Europske gospodarske zajednice do unutrašnjeg tržišta. Proračunska politika EU; načela financiranja i kriteriji upotrebe proračunskih sredstava EU. Politike strukturnog i kohezijskog prilagođavanja. Od Wernerovog plana do uvođenja eura. Zajednička monetarna politika. Politika širenja članstva EU. Socijalna Europa: tržišta rada, zapošljavanje. Amsterdamska i Lisabonska strategija. Industrijska politika EU. Inozemne direktne investicije u EU. Položaj Hrvatskog gospodarstva u procesu daljnjeg širenja EU.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari  
1.7.      Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja te izrada i obrana seminarskog rada.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,9 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS bodova Seminarski rad 0,8 ECTS bod Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 0,8 ECTS bodova Usmeni ispit 0,6 ECTS bodova Esej   Istraživanje  
Projekt   Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS bodova Referat   Praktični rad  
Portfolio              
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarski rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminari i radionice :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni izraditi seminarski rad na prethodno dogovorenu temu sa voditeljem seminarske nastave. Produkt seminarske nastave bit će izrađen i prezentiran seminarski rad kojim student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Mintas Hodak, Lj. (2010): Europska unija. Zagreb: Mate
1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Tolušić, M.; Koporčić, N., Tolušić, Z.(2013): Uloga i važnost EU fondova za Republiku Hrvatsku, Ekonomski vjesnik Osijek 13/1, God. XXVI,(str. 215-222)

·         Samuelson, P., A. (2011): Ekonomija, 19.izdanje. Zagreb: Mate

·         Marković, B., Kralik, I., Tolušić, Z. M. (2011): Models for predicting the usage of IPARD program funds in the Republic of Croatia. U: Barković, D., Runzheimer, B. (ur.) Interdisciplinary management research VII. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku & Hochschule Pforzheim, (str..969-978)

·         Balanchard, O.(2005): Makroekonomija. Zagreb: MATE

·         Jovančević, R. (2005): Ekonomski učinci globalizacije i Europska Unija. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb, Mekron promet

·         Alesina, A., Blanchard, O., Gali, J., Giavazzi, F., Uhlig, H.(2001): Defining a Macroeconomic Framework for the Euro Area. London: CEPR

·         Babić, M.(2003): Makroekonomija. Zagreb: MATE

·         El-Agra, A. (2001. šesto izdanje): Theory and measurement: the theory of economic integration. u: The European union; Economics and Politics. Pearsib Education Ltd. (str. 103-123)

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.