Smjer Informatički menadžment, predmet Business intelligence (Poslovna inteligencija)

Opće informacije
Naziv predmeta Business intelligence
Studijski program Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment
Status predmeta Izborni
Godina 3. godina (VI. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60 (30P + 15V + 15S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·           Upoznati studenta sa osnovama Business intelligenca kao koncepta kontinuiranog prikupljanja, analize i uporabe informacija u cilju iskorištavanja strateških prilika.
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·           Analizirati ulogu Business Intelligence koncepta u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća kroz prikupljanje, analizu i uporabu organizacijskog znanja

·           Analizirati unutarnju i vanjsku okolinu poduzeća

·           Utvrditi osnovne pojmove, svojstva i mogućnosti sustava za potporu odlučivanju, podatkovne analitike te poslovne inteligencije

·           Utvrditi osnovne koncepte skladišta podataka

·           Primijeniti BI alate u deskriptivnoj analitici

·           Utvrditi pojmove i dati primjere prediktivne analitike (rudarenje podataka, tekstualna i web analitika i analiza društvenih mreža)

·           Utvrditi osnovne pojmove, koncepte i tehnologije Big Data paradigme

·           Utvrditi buduće tehnološke trendove u razvoju poslovne analitike

1.4.      Sadržaj predmeta
Uvod. Razvoj BI. Modeli razvoja, tehnike, ciklusi (primjeri disfunkcije i problemi ciklusa), BI u praksi (postupci firme, regionalni aspekt akcije, očekivanja, fiches, kriteriji evaluacije, metodologija, rezultat informacije). Kriptografija i tajnovitost informacija (informacija, vrste dezinformacija, vektori utjecaja, tehnike kriptografije, ekonomska sigurnost), lobbying (akteri, metode, strategije utjecaja). Cijena ciklusa BI. Akteri BI. Zaštita strukture (firme, organizacije, itd., profesionalna tajna, špijunaža, svi načini komunikacije, krtice, ljudski faktor, kontra-inteligencija). CI – competitive intelligence (rast i razvoj, ambicija, intoksikacije). : kriza, sumnje, uspjeh, loša ekonomska struktura, kultura, organizacija, zamke uspjeha). CI – “sindrom S”, KM – knowledge management.
1.5.      Vrste izvođenja nastave PREDAVANJA:

–  predavanja,

–  diskusije,

–  simulacije

–  analiza primjera iz prakse

SEMINARI VJEŽBE:

– priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog rada.

–  radionice prema određenim zadacima

–  rješavanje samostalnih zadataka

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, vježbi i na seminarskoj nastavi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti će moći pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,9 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,4 ECTS bodova Seminarski rad 1,0 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,5 ECTS bodova Usmeni ispit 0,6 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Case study Terenska nastava
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         pismeni ispit: 55 bodova;

·         seminarski rad: 30 bodova;

·         vježbe: 15 bodova. 

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 10. i 15. tjedan nastave). Prvi kolokvij pokriva gradivo prvih 10 tjedana nastave te kao takav ima 2/3 udjela u ukupnom postotku iz kategorije kolokvija. Drugi kolokvij pokriva gradivo posljednjih 5 tjedana te kao takav pokriva 1/3 udjela u ukupnom postotku iz kategorije kolokvija.

Prvi kolokvij ocjenjuje se ocjenama 1 do 5, a minimum za prolaz je ocjena dovoljan(2). Drugi kolokvij ocjenjuje se bodovima od 1 do 20 a za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 10 bodova.

Na drugi kolokvij pravo izlaska imaju svi studenti, bez obzira na postignutu ocjenu iz prvog kolokvija.

 Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja, vježbi i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili pozitivne ocjene, neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija). 

Ukoliko student nije položio jedan od kolokvija ili nije zadovoljan postignutom ocjenom, na ljetnim ispitnim rokovima ima pravo pisati samo taj dio pismenog ispita (gradivo 1. ili 2. kolokvija).

Seminarski rad:

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni izraditi seminarski rad, uz konzultaciju s mentorom, te izložiti seminarski rad u unaprijed dogovorenom terminu kojim student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

Vježbe:

Vježbe se ocjenjuju na temelju dva kriterija: prisustvo na vježbama te ostvareni bodovi na provjerama znanja i usvojenosti vježbi. Konačan postotni udio vježbi u ukupnoj ocjeni kolegija iznosi 15% a računa se prema sljedećoj formuli:

Prisustvo na vježbama ima 80% udjela, dok provjere znanja imaju 20% udjela u ukupnom postotku vježbi uz sljedeće uvjete:

·         maksimalan dozvoljen broj izostanaka s vježbi je 2

·         nadoknaditi je moguće maksimalno 1 vježbu

·         opravdan izostanak s jedne vježbe nije potrebno nadoknaditi

·         vježba koju student nije odradio nosi 0 bodova na kratkoj provjeri znanja i ulazi u računanje ukupnog udjela

 

Usmeni ispit:

Usmeni ispit održava se za studente koji nisu zadovoljni ostvarenom ocjenom iz pismenog dijela ispita (kolokvija). Na usmenom ispitu ocjena se može podići za najviše jedan stupanj. Usmeni ispit pokriva cjelokupno gradivo kolegija.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, seminarskoj nastavi, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici:

·         0,00 – 55,00       (1) nedovoljan

·         55,01 – 66,00     (2) dovoljan

·         66,01 – 81,00     (3) dobar

·         81,01 – 94,00     (4) vrlo dobar

·         94,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.        Javorović, B., Bilandžić, M., (2007): Poslovne informacije i business intelligence. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga

2.       Sharda, R., Delen, D., Turban, E. (2018): Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective (4th Edition). Pearson Education

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.        Bilandžić, M., (2008): Poslovno obavještajno djelovanje. Zagreb: AGM (1)
1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.