Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Cikloturizam

Naziv predmeta Cikloturizam
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (3.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 15P+15S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         Razlikovati osnovne pojmove cikloturizma.

·         Usporediti ponudu i potražnju za cikloturizom u pojedenoj destinaciji .

·         Ocijeniti ulogu države u razvoju cikloturizma.

·         Procijeniti potencijal za razvoj cikloturizma u destinaciji.

1.2.      Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Cikloturizam – teorijsko razmatranje i određenje Razina: 6 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi osnovne pojmove i karakteristike cikloturizma.

·         Analizirati međuodnos tržišta ponude i potražnje cikloturizma.

·         Procijeniti ulogu cikloturizma (biciklističkih staza) u funkciji povećanja konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda.

·         Usporediti ponudu i potražnju za cikloturizom u pojednim regijama Republike Hrvatske.

·         Ocijeniti ulogu države i međunarodnih organizacija u razvoju cikloturizma.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Procijeniti ulogu cikloturizma (biciklističkih staza) u funkciji povećanja konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda na primjeru zadane turističke destinacije. Izraditi plan razvoja cikloturizma za određeno zadano područje prema primjeru poslovnog slučaja.

1.3.      Sadržaj predmeta
Sportska rekreacija u turizmu. Sportsko-rekreativni turizam: pojam, sadržaj, potrebe i mogućnosti. Terminološko određenje pojma cikloturizam. Biciklistička infrastruktura: biciklistička traka na kolniku, biciklistička staza odvojena od kolnika, biciklistička cesta,  biciklistički put,  biciklistička ruta ili pravac.  Tipologija biciklizma. Različiti segmenti i karakteristike rekreativnih biciklista i cikloturista. Biciklistička destinacija: kriteriji uspješnog razvoja. Veličina i vrijednost cikloturizma na međunarodnoj razini: odabrane zemlje. Razvojni potencijali cikloturizma: ekonomski, socijalni, ekološki. Analiza tržišta cikloturizma u Republici Hrvatskoj. Cikolturizam i glavni dionici u Republici Hrvatskoj. Uvjeti za razvoj cikloturizma u Republici Hrvatskoj. Biciklističke ceste u funkciji povećanja konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda. Ponuda i potražnja za cikloturizmom u okruženju. Iskustva drugih zemalja. Analiza primjera uspješnog cikloturizma u Republici Hrvatskoj.
1.4.      Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

1.5.      Komentari
1.6.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada timskog projekta. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,2 ECTS boda Usmeni ispit 0,2 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 1 ECTS bod Kontinuirana provjera znanja 0,3 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,2 ECTS boda
1.8.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 25 bodova;

·         terenska nastava i zadatak s terenske nastave

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Tubić, D. (2014): Cikloturizam. Virovitica: Visoka škola Virovitica (autorizirana predavanja)
1.10.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Weed, M., Bull, C., Brown, M., Dowse, S., Lovell, J., Mansfield, L., Wellard, I. (2014): The relationship between cycle tourism and sustainable transport in the UK. Tourism Review International, Vol. 18: 99–103.

2.       Bosnić, I., Tubić, D., Tukera, E. (2014): Cikloturizam u internet okruženju. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 3. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“, God. 3., Broj 3., (ISBN: 978-953-56303-8-8), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, (str. 191-196.)

3.       Rotar, J. (ed.) (2012): How to develop cycle tourism? This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF, Maribor.

4.       Tubić, D., Bosnić, I., Blažević, Z. (2012): Biciklističke rute u razvoju sportsko -rekreativnog turizma Međimurja. U: Breslauer, N. (ur.), Međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, (ISSN: 1848-4514), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, (str. 263-268.).

5.       Geić, S. (2011): Menadžment  selektivnih oblika turizma. Split: Sveučilište u Splitu.

6.       Lamont, M., Buultjens, J. (2011): Putting the brakes on: impediments to the development of independent cycle tourism in Australia. Current Issues in Tourism Vol. 14, No. 1: 57–78.

7.       Ritchie, B.W., Tkaczynski, A., Faulks, P. (2010): Understanding the Motivation and Travel Behavior of Cycle Tourists Using Involvement Profiles. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 27: 409–425.

8.       Lumsdon, L., Weston, R., McGrath, P., Davies, N., Peeters, P., Eijgelaar, E., Piket, P. (2009): The European cycle route network EUROVELO: Challenges and opportunities for sustainable tourism, STUDY. Brussels:  European Parliament.

9.       Lamont, M. (2009): Reinventing the Wheel: A Definitional Discussion of Bicycle Tourism. Journal of Sport & Tourism, Vol. 14, No. 1: 5–23.

10.    Lamont, M.J. (2009): Independent bicycle tourism: a whole tourism systems perspective. Tourism Analysis, Vol. 14: 605–620.

11.    Faulks, P., Ritchie, B., Dodd, J. (2008): Bicycle tourism as an opportunity for re-creation and restoration? Investigating the motivations of bike ride participants.  In: Tourism Group, Lincoln University, Re-creating Tourism: Conference Proceedings. New Zealand Tourism and Hospitality Research Conference, Hanmer Springs, New Zealand, (1-27). 3 – 5 December 2008.

12.    Bartoluci, M., Čavlek, N., i sur. (2007): Turizam i sport – razvojni aspekti. Zagreb: Školska knjiga

13.    Faulks, P., Ritchie, B., Fluker, M. (2007): Cycle Tourism in Australia: An investigation into its size and scope. Gold Coast: Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.

14.    Pratte, J. (2006): Bicycle tourism: on the trail to economic development, pp. 62-84.,u Hallman, B.C., Gardiner, J., Blair, D. (eds.): Prairie perspectives: geographical essays. Canada: University of Manitoba.

15.    Lumsdon, L. (2000): Transport and Tourism: Cycle Tourism – A Model for Sustainable Development? Journal of sustainable tourism, Vol. 8, No. 5: 361-377.

16.    Ritchie, B.W., HALL, C.M. (1999): Bicycle Tourism and Regional Development: A New Zealand Case Study. Anatolla: An International Joumal of Tourism and Hospltallty Research, Vol. 10., No. 2.: 89-112.

17.   Ritchie, B.W. (1998): Bicycle tourism in the South Island of New Zealand: planning and management issues. Tourism Management, Vol. 19., No. 6: 567-582.

1.11.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.