Smjer Informatički menadžment, predmet E-business

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA E-BUSINESS
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 4. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 45+15+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studente sa oblicima i karakteristikama e-biznisa, sa njegovim značajem za gospodarske i druge organizacije te sa principima njegova razvoja. Kroz praktičnu nastavu (vježbe) omogućiti studentima da savladaju osnovna znanja i vještine u koncipiranju i oblikovanju web-mjesta.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Definirati temeljne pojmove iz područja e-biznisa, te njegove osnovne tehnološke pretpostavke – objasniti značaj e-biznisa za organizacije

·          Razlikovati različite oblike e-biznisa, te znati objasniti njihove karakteristike i namjenu u praktičnoj primjeni

·          Koristiti osnovne elemente HTML/CSS-a

·          Samostalno izraditi jednostavnije web-stranice

SADRŽAJ PREDAVANJA
Uvod, pojam e-biznisa. Internernt i internetski servisi. HTML. E-mail. Tipovi i oblici web –mjesta, karakteristike, namjena. Principi izgradnje web-mjesta. Web usability – uporabljivost webmjesta. Glavna web stranica. Nielsenovi principi izgradnje web mjesta. Primjeri slučajeva iz prakse. Internet marketing. Analiza slučajeva najbolje prakse. Sigurnost i zaštita u ebiznisu. EU-HR dimenzija e businessa. Izrada i analiza studentskih ebiz – projekata.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          demonstracije

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima (info-lab)

·          Izrada projekata

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Praktični rad

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Richard T. Watson, Pierre Berthon, Leyland F. Pitt, George M. Zinkhan. (2008): Electronic Commerce: The Strategic

Perspective. Zurich: The Global Text Project Foundation, Switzerland, This book is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License (također u slobodnom prijevodu na hrvatski jezik)

2.        Vuk, D. (2013): E-business – autorizirana predavanja. Virovitica: VŠMTI

3.        Vuk, D., Ciriković, E. (2013): E-business – priručnik za laboratorijske vježbe, Virovotica: VŠMTI

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Šimunić, M., Galičić, V. (2006): Informacijski sustavi i elektroničko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu. Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment

2.        Panian, Ž. (2003): Izazovi elektroničkog poslovanja. Zagreb: Narodne novine

3.        Panian, Ž. (2000): Internet i malo poduzetništvo. Zagreb: Informator 4.             Internet izvori

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.