Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet e-Marketing u turizmu

Naziv predmeta e-Marketing u turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 3.godina (5.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30P+15V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upoznati studenta sa ključnim obilježjima te prednostima i nedostaciima primjene e- marketinga u turizmu.

·         Znati obrazložiti promjene u markentinškom spletu pod utjecajem ICT-tehnologije.

·         Znati provesti kvalititativne i kvantitativne analize turističkih web sjedišta.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: e-Marketing u turizmu Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi  i definirati e-marketing ciljeve.

·         Preporučiti pristup u  korištenju online tražilica i komunikacijskih platformi za prikupljanje željenih podataka, naprednih web tehnologija (uključujući mobilne tehnologije zadnje generacije) za promotivne aktivnosti i ukupno kreiranje online marketing strategije.

·         Formulirati integrirani i sveobuhvatan e-marketing plan te detaljno opravdati njegovu provedbu uključujući potrebne organizacijske prilagodbe.

·         Provesti sekundarno istraživanje različitih online izvora u svrhu pronalaska i sintetiziranja podataka korisnih za sustav upravljanja informacijama.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Postaviti adekvatne marketinške ciljeve za dati poslovni turističko –ugostiteljski subjekt u ruralnom turizmu. Izabrati najadekvatnije online sekundarne izvore za prikupljanje relevantnih podataka važnih za sustav upravljanja informacijama na primjeru konkretnog poslovnog slučaja. Izraditi sveobuhvatni e-marketing plan prema primjeru poslovnog slučaja. Kritički prosuditi korištenje web tehnologija u marketinške svrhe.

Naziv skupa ishoda učenja: Primjena e-Marketinga u ruralnom turizmu Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Identificirati ključne parametre za kvantitativnu analizu web stranica turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.

·         Identificirati ključne parametre za kvalitativnu analizu web stranica turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.

·         Analizirati  web stranice turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Ispitni zadaci se rješavaju na računalu. Primjeri ispitnih zadataka:

Navesti parametre koji određuju kvalitetu web stranice. Izmjeriti brzinu učitavanja web stranice xy turističko-ugostiteljskog subjekata u ruralnom turizmu. Vrednovati kvalitetu web stranice xy turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.

1.3.     Sadržaj predmeta
Internet: pojmovno određenje interneta, povijest interneta, internetski servisi, mobilni internet, Web 2.0. World Wide Web: web sjedišta, portali, funkcije i evolucija web sjedišta. Analiza web sjedišta: pristupi analizi, sastavnice kvalitete, dinamička analiza. eMIS: poslovno obavještavanje i obavještavanje o tržištima, E–business intelligence, web-mining, segmentacija na internetu. Internetska istraživanja: primarna istraživanja, ponašanje potrošača na internetu. E-mail marketing: spam, bilteni, poslovna korespondencija u internetskom okruženju. Splet e-marketinga: kreiranje potrošačkih vrijednosti na internetu, proizvodi u e-okruženju, obilježja i prednosti e–proizvoda. E–komunikacija: E-AIDA model, sastavnice internet oglašavanja, modeli i sredstva oglašavanja na internetu, nositelji oglašavanja na web-u, televizija i radio na Internetu, nove vrste oglašavanja, odnosi s javnošću na internetu, mjerenje učinkovitosti interaktivnih medija, modeli plaćanja oglašavanja na web-u. Poslovni modeli na internetu: elektronička trgovina, mobilna trgovina, tehnološka infrastruktura elektroničke trgovine, internet prodavaonica, plaćanje u elektroničkoj trgovini, uslužni modeli na internetu, e–bankarstvo, e–learning, e–marketing u turizmu i ugostiteljstvu: rezervacijski sustavi na internetu, kvalitativna analiza web siteova turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS bodova Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,4 ECTS bod Usmeni ispit 0,3 ECTS bod Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,5 ECTS bodova Referat Praktični rad 0,2 ECTS bodova
Portfolio Vježbe 0,5 ECTS bod
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         vježbe:: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014): E-marketing. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku
1.10.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. (2010): Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. Zagreb: Mate d.o.o. (683 -723 str.)

2.       Ružić, D., Biloš, A.,Kelić, I. (2013): Social network adoption among Croatian most profitable companies.  U: Jautz, U., Turkalj, Ž. (ur.), Interdisciplinary management research IX, (ISBN 978-953-253-117-6), Opatija: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 815-823.)

3.       Ružić, D. Biloš, A., Kelić, I. (2012): Development of mobile marketing in Croatian tourism using location-based services. U: Perić, J. (ur.), Tourism & Hospitality Industry 2012, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, (str.151-159)

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.