Smjer Informatički menadžment, predmet Ekonomika trgovačkih društava

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA EKONOMIKA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 2. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studente s osnovnim ekonomskim pojmovima. Povezivanje osnovnih ekonomskih pojmova sa poslovanjem trgovačkih društava. Na primjerima pokazati mogućnosti primjene metoda i tehnika pripreme odluka za rješavanje kratkoročnih i dugoročnih problema u poslovanju poduzeća.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Pravilno definirati pojmove poduzeće i trgovačko društvo

·          Opisati teoriju proizvodnje, teoriju troškova i metode kalkulacije

·          Analizirati politiku cijena i utjecaj na poslovnost

·          Razlikovati pojmove proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost

SADRŽAJ PREDAVANJA
Uvod u ekonomiku trgovačkih društava. Specifičnosti trgovačkih društava i njihova uloga u gospodarstvu. Sredstva trgovačkih društava: pojam i podjela proizvodnih sredstava, osnovna sredstva, obrtna sredstva, likvidnost i solventnost. Funkcija proizvodnje, ukupni, prosječni i granični proizvod, zakon opadajućeg prinosa, ekonomija razmjera. Teorija troškova i kalkulacije: pojam i vrste troškova, stalni troškovi, promjenljivi troškovi, granični troškovi, ovisnost troškova o promjenama iskorištenosti kapaciteta, proračun troškova za različite stupnjeve iskorištenja kapaciteta, točka pokrića troškova, kalkulacije. Utvrđivanje rezultata poslovanja: rashodi, prihodi, račun dobiti i gubitka, financijski tijek sredstava, poslovni rezultat, utvrđivanje vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva. Pokazatelji uspješnosti poslovanja: pojam uspješnosti, proizvodnost rada, ekonomičnost, rentabilnost. Ekonomika investicija u gospodarstvu: priprema investicijskih projekata, ocjena investicijskih projekata.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima

 

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Aktivnost na vježbama

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave, na vježbama i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima, ocjene na vježbama te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.     Prelas Kovačević, A., Bosnić, I., Britvić, J. (2013): Uvod u ekonomiku poslovanja,Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
DOPUNSKA LITERATURA
1.         Dobre, R., Ekonomika i organizacija ugost iteljskih poduzeća, Visoka škola za turizam Šibenik, Šibenik, 2001 2.             Ferenčak, I., (2003), Počela ekonomike, 2. izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.