Smjer Informatički menadžment, predmet Financijska matematika

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA FINANCIJSKA MATEMATIKA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 2. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 7
Broj sati (P + V + S) 30+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Studenti će savladati temeljne matematičke metode i postupake neophode za različite primjene u ekonomiji, praćenje ekonomske dinamike i argumentirano odlučivanje o načinu kreditiranja.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Izračunati i objasniti  probleme vezane uz postotni (više 100, manje 100) te  promilni račun

·          Izračunati i objasniti probleme vezane za omjere, razmjere i proporcije, pravilo trojno, račun diobe, račun smjese i verižni račun

·          Utvrditi sličnosti i razlike između jednostavnog i složenog kamatnog računa, dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata te konformne i relativne kamatne stope

·          Izabrati radi li se o konačnim ili početnim prenumerando ili postnumerando periodičnim uplatama (isplatama)

·          Pomoću kalkulatora riješiti probleme iz navedenog područja te objasniti dobivene vrijednosti

·          Utvrditi sličnosti i razlike između više različitih metoda otplate zajma (jednakim anuitetima, jednakim otplatnim kvotama, dogovorenim anuitetima)

·          Procijeniti koja od metoda je za zajmoprimca povoljnija ovisno o njegovim financijskim mogućnostima

·          Komentirati i sastaviti otplatnu tablicu zajma pomoću kalkulatora

·          Procijeniti i izračunati konverziju zajma sa zadanim parametrima

·          Protumačiti posljedice promjena ugovorenih uvjeta otplate zajma

SADRŽAJ PREDAVANJA
Gospodarska matematika: omjeri, razmjeri i proporcije, trojno pravilo, račun diobe (jednostavni, složeni), račun smjese, verižni račun, postotni račun od sto, postotni račun niže (više) sto, promilni račun. Nizovi: pojam, granična vrijednost, aritmetiči i geometrijski niz. Financijska matematika: jednostavni kamatni račun (dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje), konačne i sadašnje vrijednosti svote, konačna i sadašnja vrijednost više periodično jednakih svota, ukamaćivanje dekurzivno i anticipativno s prenumerando i postnumerando plaćanjem, dugoročni zajmovi s otplatom jednakim anuitetima na početku i na kraju perioda i otplatom jednakim kvotama (obračun kamata dekurzivan), dugoročni zajmovi jednakim anuitetima krajem perioda (obračun kamata anticipativan).
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

 

 

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.     Špoljarić M. (2012): Nastavni materijali za kolegij „Financijska matematika“ interna skripta. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Divjak, B., Erjavec, Z. (2007): Financijska matematika. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike Varaždin

2.        Relić, B. (2002): Gospodarska matematika, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

3.        Divjak, B., Hunjak, T., Ostroški, M. (2007): Zbirka zadataka iz matematike. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike

4.        Šego, B. (2008): Financijska matematika. Zagreb: Zgombić & Partneri – nakladništvo d.o.o.

5.        Gruić, B., et al. (2006): Matematika za ekonomiste i menagere. Zagreb: MATE d.o.o i ZŠEM

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.