Smjer Informatički menadžment, predmet Financijski menadžment

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA FINANCIJSKI MENADŽMENT
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 5. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+15+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studenta sa osnovama financijskog menadžmenta te sa teorijom i praksom financiranja velikih i malih poduzeća.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Prezentirati i povezati osnovne pojmove financijskog menadžmenta, strukture i funkcije na razini financijskog sustava i financija poduzeća

·          Utvrditi mikro i makro okruženje te pregled financijskog sustava

·          Argumentirati ključne značajke kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog  financiranja u uvjetima hrvatske gospodarske prakse

·          Utvrditi pojmove dionica, obveznica, zadužnica i trezorskih zapisa te procijeniti njihove vrijednosti i procedure njihove emisije

·          Izračunati vrijednosti dionica, obveznica, premije rizika, očekivani prinos, novčane tokove, razdoblje povrata, indeks profitabilnosti

·          Utvrditi realnu vrijednost novca i utjecaj inflacije na cijenu kapitala

·          Izračunati vremensku vrijednost novca (buduću i sadašnju vrijednost nekog iznosa ili više periodičnih uplata/isplata)

·          Procijeniti rizik projekta i odabrati optimalnu investiciju

·          Analizirati pokazatelje proizašle iz analize financijskih izvještaja

SADRŽAJ PREDAVANJA
Cilj poslovanja i oblici poslovnog organiziranja. Koncept vremenske vrijednosti novca (diskontiranje i ukamaćivanje, buduća vrijednost, sadašnja vrijednost, vremenska vrijednost višestrukih gotovinskih tijekova). Rizik, povrat i model za određivanje cijene uloženog kapitala (rizik i financijski menadžment, rizik, distribucija vjerojatnosti i mjere disperzije). Financijsko okružje poduzeća. Financijski sustav u gospodarstvu. Financijska tržišta. Vrednovanje i financijski menadžment. Donošenje odluka o financiranju (odluke o financiranju, efikasnost financijskih tržišta, financiranje iz dugoročnih izvora). Struktura kapitala i politika dividendi. Planiranje kapitalnih ulaganja. Procjena rizika investicijskih projekata. Kratkoročni financijski menadžment. Menadžment radnog kapitala, kratkoročni izvori financiranja. Menadžment gotovine, menadžment potraživanja, menadžment zaliha. Analiza financijskih izvješća.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE   PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

·          analiza primjera iz prakse

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

 

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.   Vidučić, LJ., Pepur, S., Šimić Šarić, M. (2018): Financijski menadžment, RRiF plus, X neizmjenjeno izdanje, Zagreb

2.   Negro, F. Z. (2002): Financijski menadžment. Šibenik: Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Van Horn, C.J., Wachowicz, J. M. (2002): Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate d.o.o.

2.        Vukičević, M. ( 2006): Financije poduzeća. Zagreb: Golden marketing

3.        Orsag, S., Dedi, L. (2011): Budžetiranje kapitala, drugo prošireno izdanje. Zagreb: Masmedia

4.        Mishkin, F. S., Eakins, S. G. (2005): Financijska tržišta i institucije. Zagreb: Mate d.o.o.

5.        Bajo, A., Jurlina Alibegović, D. (2008): Javne financije lokalnih jedinica vlasti. Zagreb: Školska knjiga

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.