Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Gospodarska matematika

Naziv predmeta Gospodarska matematika
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Studenti će primjenjivati temeljne matematičke metode i postupke neophodne za različite primjene u ekonomiji i argumentirano odlučivanje o načinu kreditiranja. Naučiti će koristiti formule  u program Excel za izračunavanje konačne/početne vrijednosti postnumerando/prenumenrado uplata/isplata,  sastavljanje otplatne tablice za zajmove metodama jednaki anuiteti, jednake otplatne kvote i dogovorene anuitete, te konverzija zajma.
1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Osnovni gospodarski računi Razina: 5 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Izračunati i objasniti  probleme vezane uz postotni (više 100, manje 100) te  promilni račun.

·         Izračunati i objasniti probleme vezane za omjere, razmjere i proporcije, pravilo trojno, račun diobe, račun smjese i verižni račun.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Odrediti ukupnu promjenu cijene (izraženu u postotcima) proizvoda koji je prvo poskupio za 12%, a zatim pojeftinio za 15%. Izračunati PDV na zadani iznos. Izračunati cijenu prije poskupljenja/pojeftinjenja ako je poznata sadašnja cijena i postotak poskupljenja/pojeftinjenja. Odrediti smjesu više proizvoda različitih cijena u svrhu dobivanja zadane cijene.

Naziv skupa ishoda učenja: Jednostavni i složeni kamatni račun Razina: 5 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Izreći definiciju aritmetičkog i geometrijskog niza.

·         Utvrditi sličnosti i razlike između jednostavnog i složenog kamatnog računa, dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata te konformne i relativne kamatne stope.

·         Izabrati radi li se o konačnim ili početnim prenumerando ili postnumerando periodičnim uplatama (isplatama).

·         Pomoću kalkulatora i/ili računala (primjenom MS Excela) riješiti probleme iz navedenog područja te objasniti dobivene vrijednosti.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Izračunati iznos kamata na temelju zadanog stanja na tekućem računu (pomoću kalkulatora i računala (MS Excel)).  Izračunati kamate na kratkoročni kredit koristeći se engleskom, francuskom i njemačkom metodom obračuna kamata. Uočiti i objasniti razlike u konačnim vrijednostima kod 3 navedene metode. Izračunati ukupne kamate i iznos mjesečne rate za potrošački kredit uz zadane parametre. Izračunati srednji rok plaćanja.  Izračunati (pomoću kalkulatora i računala (MS Excel)) konačnu/početnu vrijednost više periodičnih uplata/isplata (primjer životnog osiguranja). Objasniti razliku između dobivenih vrijednosti u slučaju prenumerando odnosno postnumerando uplata/isplata.

Naziv skupa ishoda učenja: Izračuni zajma Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi sličnosti i razlike između više različitih metoda otplate zajma (jednakim anuitetima, jednakim otplatnim kvotama, dogovorenim anuitetima).

·         Procijeniti koja od metoda je za zajmoprimca povoljnija ovisno o njegovim financijskim mogućnostima.

·         Komentirati i sastaviti otplatnu tablicu zajma (kod jednostavnijih primjera pomoću kalkulatora, kod složenijih pomoću računala (u MS Excelu)).

·         Utvrditi i objasniti razliku između kamata pri primjeni relativne odnosno konformne kamatne stope.

·         Izračunati interkalarne kamate te iznos anuiteta zajma u 3 moguća načina plaćanja interkalarnih kamata (tijekom počeka, početkom otplate zajma, pripisivanjem kamata glavnici).

·         Procijeniti i izračunati konverziju zajma sa zadanim parametrima.

·         Razumijeti posljedice promjena ugovorenih uvjeta otplate zajma.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Pomoću kalkulatora i računala (MS Excel) izračunati ostatak duga u slučaju konverzije zajma uz zadane parametre.  Izračunati interkalarne kamate te iznos anuiteta uz zadane parametre i to u sva 3 moguća načina plaćanja interkalarnih kamata (tijekom počeka, početkom otplate zajma, pripisivanjem kamata glavnici). Sastaviti otplatnu tablicu zajma uz različite metode otplate te primjenom relativne i konformne kamatne stope (jednostavniji zadaci uz pomoć kalkulatora, složeniji u  MS Excelu). Usporediti iznose anuiteta i ukupne kamate kod različitih metoda otplate te primjene konformne i relativne kamatne stope.

1.3.     Sadržaj predmeta
Gospodarska matematika: omjeri, razmjeri i proporcije, trojno pravilo, račun diobe (jednostavni, složeni), račun smjese (jednostavni i složeni), verižni račun, račun zlata i srebra, račun deviza, postotni račun od sto, postotni račun niže (više) sto, promilni račun, mjere i preračunavanje mjera (metrički sustav, angloamerički sustav). Nizovi: pojam, granična vrijednost, neki najvažniji nizov, aritmetički i geometrijski niz. Financijska matematika: jednostavni kamatni račun (dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje), računanje kamata od više glavnica, štedni račun, terminski račun, potrošački kredit, tekući račun, jednostavni i složeni kamatni račun (dekurzivan i anticipativan), konačne i sadašnje vrijednosti uloga, nominalna, relativna i konformna kamatna stopa (dekurzivni i anticipativni obračun), neprekidno ukamaćivanje, konačna i početna vrijednost prenumerando i postnumerando periodičkih uplata (isplata), vječna renta, zajam, zajam uz jednake anuitete, otplata zajma ispodgodišnjim anuitetima, zajam uz jednake otplatne kvote, zajam uz različite anuitete i različite otplatne kvote, konverzija zajma.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Tijekom semestra studenti će samostalno rješavati zadatke, te će rješavati pismene domaće zadaće i zadaće u MS Excelu. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS boda Usmeni ispit 0,8 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bod Referat Praktični rad 0,8 ECTS boda
Portfolio Vježbe 1 ECTS bod Domaće zadaće 0,4 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 5  bodova;

·         aktivnost u nastavi: 10 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 30 bodova;(ukoliko student uspješno položi dva kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         rješavanje domaćih zadaća: 10

·         praktični rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 30 bodova

·         usmeni ispit: 15 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Špoljarić, M. (2015.): Nastavni materijali ua kolegij Financijska matematika, (autorizirana skripta)
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Šego, B., Lukač, Z. (2011.): Financijska matematika, RRIF – plus, Zagreb

2.       Šego, B. (2008): Finanicjska matematika, Zgombić & Partneri – nakladništvo i informatika d.o.o., Zagreb

3.       Divjak, B., Erjavec, Z. (2007.): Financijska matematika, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.