Smjer Informatički menadžment, predmet Gospodarstvo Europske unije

Opće informacije
Naziv predmeta Gospodarstvo Europske unije
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Informatički menadžment
Status predmeta Obvezatan
Godina 3.godina (5.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30S
1.        OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
Upoznati studente s osnovnim karakteristikama  gospodarstva Europske unije, načinom i područjem djelovanja EU, zakonistima jedinstvenog tržišta EU te mogućnosti korištenja fondova EU.
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema formalnih uvjeta za upis.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Opisati proces i svrhu nastanka EU, proširenja i  mogućnosti koje EU pruža
  • Prepoznati ključne institucije EU i način donošenja odluka
  • Usporediti ekonomsku i monetarnu uniju
  • Prepoznati EU programe i fondove dostupne za Hrvatsku i procijeniti mogućnosti iskorištavanja pojedinih EU fondova
1.4.      Sadržaj predmeta
EU – podaci i pokazatelji. Razvoj sustava i institucija EU. Članice EU i kandidati – razlike u razvijenosti. Demografska slika i prirodni potencijali EU. Potencijali europskog tržišta i pozicija EU u globalnoj konkurentnosti. EU: sloboda tržišta i pravo tržišnog natjecanja. Kontrola državnih potpora i usklađivanje poreza u EU. Strategija Europa 2020. Zajedničke politike EU. Europski fondovi i programi.EU – izazovi tehnološkog i industrijskog razvoja. Problematika poljoprivrede na području EU. Europski prometni koridori i razvoj prometne infrastrukture. Izazovi razvoja kružnog gospodarstva. Socijalna uključivost i borba protiv siromaštva. Problematika mladih – obrazovanje i zapošljavanje. Energetska politika EU i obnovljivi izvori energije. Razvoj poduzetništva – nove inicijative na području EU. Europska monetarna unija i proračun EU. Uloga financijskih institucija EU. Zajednička vanjska i sigurnosna politika EU. Informacije o EU vezane uz poslovanje i prijavu projekata za EU-fondove. Iskustva u poslovanju s EU (gost-predavač). Prijava projekata za fondove i programe EU.
1.5.      Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo ___________________

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju nastavu i budu aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija i izrade samostalnih zadataka, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi Seminarski rad 1,2 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,1 ECTS bod Usmeni ispit Esej Istraživanje 0,6 ECTS bodova
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1,1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.      Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 6 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 4 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 60 bodova (ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         izrada samostalnog zadatka: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i seminarsku nastavu može ostvariti 0,20 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 6  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja i grupnim vježbama. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 4 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 30 min. bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 15 bodova. 

 

Seminarska nastava :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na nastavi, dužni samostalno napisati analizu slučaja primjera iz prakse koje će im dodijeliti voditelj kojom student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminara budu ostvarili više od 20 bodova te iz svakog kolokvija minimalno 15 bodova, neće morati pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 min, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

1.10.   Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Grupa autora ,ur.: Mintas-Hodak, Lj., (2011): EUROPSKA UNIJA, Mate, Zagreb,
1.11.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.        McCormick, J., (2011):Razumijeti Europsku uniju, Palgrave Macmillan-Mate, London-Zagreb,

2.        Vukadinović, R., Vukadinović-Čehulić, L., (2011): Politika europskih integracija, Naklada Ljevak d.o.o., Zagreb,

3.        Službene mrežne stranice EU www.europa.eu

1.12.     Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.