Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Osnove informatike

Naziv predmeta Osnove informatike
Studijski program PDSS Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (2.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Studenti će moći razumjeti i razlikovati osnovne pojmove iz područja informacijske tehnologije, te razumjeti grube principe funkcioniranja računala.

·         Studenti će biti u stanju samostalno koristiti računalo za potrebe uredskog poslovanja u tipičnom poslovnom okruženju.

·         Studenti će ovladati najvažnijim softverskim  alatima za oblikovanje i obradu teksta, proračunske tablice, komunikaciju  i prezentacije.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Uvod temeljne pojmove i principe ICT Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Biti u stanju opisati i razumjeti osnovne pojmove ICT

·         Razumjeti osnovne principe rada i primjene ICT

·         Razumjeti i biti u stanju komentirati razloge i potrebu upotrebe ICT u poslovanju

·         Razumjeti i biti u stanju podesiti osobno računalo za normalnu uporabu te znati zaštititi njegov podatkovni  sadržaj od virusa i vanjskih upada

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju pitanja čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ispravno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Opišite i objasnite grubu arhitekturu i principe funkcioniranja digitalnog računala. Nabrojite dijelove digitalnog računala i opišite njuhovu funkciju. Objasnite pojmove: hardware, software. Objasnite/komentirajte pojmove: informacijsko društvo, informacijska ekonomija, društvo znanja , radnik znanja (knowledge worker). Objasnite svrhu ERP sustava i navedite neke najpoznatije. Opišite koje vrste ugroza mogu prijetiti podacima na računalu, te kako se zaštiti od toga.

Naziv skupa ishoda učenja: Uredski programski alati (MS Office/Open Office) Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Samostalno izraditi dokumente profesionalnog izgleda u MS Wordu i PowerPointu i prezentirati iste.

·         Koristiti napredne Word i PowerPoint funkcije u različitim profesionalnim, obrazovnim i osobnim situacijama.

·         Preuzeti kontrolu nad vlastitim mailboxom, kreirati i sistematizirati adresar i kalendar pomoću MS Outlooka.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kreirati zadani tekst uz zadanu manipulaciju i obradu teksta u procesoru riječi (Microsoft Office/Open Office).
U prezentacijskom programu (Microsoft/Open office) izraditi efikasnu prezentaciju na temelju zadanog cilja i srhe. Kreirati poslovni adresar u MS Outlooku na način da se može pretraživati prema zadanim kriterijima.

Naziv skupa ishoda učenja: Proračunske tablice (MS Excel/Open Office Calc) Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Kreirati i upravljati tabličnim proračunima za različite poslovne potrebe srednje razine težine

·         Razumijevanje i uporaba funkcija

·         Povezivati međusobno radne listove i knjige u istoj ili različitim datotekama

·         Zaštita polja, blokova, radnih listova i radnih knjiga

·         Importirati i eksportirati podatke u radnu knjigu/list

·         Pripremati izvještaje i ispis podataka u potrebnoj formi

·         Analizirati i prezentirati podatke pomoću grafikona

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kreirati strukturu troškova turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu za zadano razdoblje te odredi ratio (postotak) sudjelovanja istih u ukupnim troškovima i ukupnom prihodu koristeći funkcije proračunske tablice. Kreirati plan otplate kredita koristeći dekurzivni obračun pomoću financijskih  funkcija MS Excela-a uz zadani iznos i kamatu. Importirati podatke u zadanu tablicu iz vanjske datatoteke.

1.3.     Sadržaj predmeta
Razvoj digitalnih računala, koncepti i arhitektura. Kodne sheme. Dijelovi računala. Upotreba osobnih računala – postavke, zaštita i održavanje.Programi i programiranje – koncepti i programski jezici. Sooftware – vrste i namjena. Aplikativni software – vrste i namjena. Software otvorenog koda. Internet i  web. Informacijsko društvo/ekonomija. Pojam vrste i namjena uredskih programskih alata (paketa) . Obrada i uređivanje tekstualnih dokumenata. Prezentacije. Elektronička pošta i komunikacija. Proračunske tablice: pojam, koncepcija i namjena. Osnovna upotreba PT. Napredna upotreba PT.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti su obavezni prisustvovati vježbama 90% prisutnosti.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad 0,3
Pismeni ispit 0,3 ECTS boda Usmeni ispit 0,2 ECTS boda Esej Istraživanje 1,8
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,4 ECTS boda Referat Praktični rad 0,9
Portfolio Vježbe (projekt) 1 ECTS boda
1.8. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Na kolegiju se može osvojiti najviše 100 bodova. Ishodi učenja boduju se i provjeravaju kroz sljedeće metode:

·         Pohađanje nastave: do 7,5 bodova

·         Aktivnost na nastavi: do 2,5 bodova

·         Projekti zadatak: do 25 bodova

·         Pismeni ispit: do 40 bodova

·         Usmeni ispit: do 25 bodova

1.9. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       D. Vuk: Informatika – autorizirana predavanja (u digitalnoj formi- PDF), VŠMTI 2015. – dostupno na Web stranici VŠMTI

2.       D.Vuk, I. Heđi, I Špeh: Priručnik za vježbe iz informatike, nerecenzirani udđbenik u digitalnoj formi(PDF), VŠMTI 2015. – dostupno na web stranicama VŠMTI

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       ECDL priručnici dostupni na: http://www.ecdl.hr/ i http://www.ecdl.org
1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.