Smjer Informatički menadžment, predmet Informatika

  STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA INFORMATIKA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 1. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studente sa temeljnim pojmovima i principima informatike. Kroz praktičnu nastavu (vježbe) omogućiti studentima da savladaju osnovna znanja i vještine u služenju uredskim softverskim alatima.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Analizirati temeljne pojmove iz područja informatike

·          Razlikovati računalne komponente te njihovu funkciju i primjenu

·          Koristiti osnovne alate za rad unutar Windows operacijskog sustava (kreiranje mapa i dokumenata te manipulacija istima, pregled resursa unutar OS-a)

·          Koristiti osnovne alate za rad sa tekstualnim dokumentima kao npr. MS Word (kreiranje dokumenta, uređivanje teksta i tablica, umetanje slika, kreiranje prijeloma stranica, umetanje brojeva stranica, kreiranje mape stranice,  priprema

·          Koristiti osnovne alate za rad sa proračunskim tablicama kao npr. MS Excel kreiranje dokumenta, kreiranje proračunske tablice, uporaba osnovnih funkcija, pisanje makronaredbi)

SADRŽAJ PREDAVANJA
Uvod: uvod u temeljne pojmove kolegija. Razvoj računala kroz povijest: ideje i pretpostavke računala, mehaničke naprave, zrelije ideje. Prva digitalna računala, komercijalni razvoj, mikroprocesori, osobna računala. Koncepti arhitekture i organizacije digitalnih računala: von Neumannova arhitektura, dijelovi, povezanost, logički i sklopovski temelji. Osnovni pojmovi osobnog računala: hardver, softver, periferni uređaji , vrste računala prema namjeni. Elementi strojne podrške: matične ploče, procesori, chipsetovi, memorije, vanjske memorije. Elementi programske podrške: pojam programa i programiranja, softver, vrste softvera, značajke.Internet. Informatika kao primjenjena djelatnost: temeljni pojmovi, informacijski sustavi, poslovna informatika, strategija, upravljanje, razvoj, informatički menadžment. Uredska primjena informatike – uredski programski alati: Microsoft alati, , procesori teksta, tablični kalkulatori, internet alati, mail alati, rad na daljinu, kolaboracija, dobre i loše strane uredskih alata – problem integracije i konzistencije podatka. Open-source uredski alati.Uvod u uredske baze podataka.Osnove programske logike.Informacijsko društvo – karakteristike i posljedice: karakteristike, stanje kod nas i u svijetu, utjecaj IT na poslovanje, društvo, socijalne grupe IT korisnika, informatička pismenost, ovisnost društva i gospodarstva o IT, globalizacija i IT. Zaštita, sigurnost i privatnost u primjeni i korištenju informacijske tehnologije: sigurnosni rizici u primjeni i korištenju IT, licence, open-source, osobna sigurnost, privatnost, pravne posljedice.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          demonstracije

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima (info-lab)

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Praktični rad

·          Pismeni ispit , usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Vuk, D. (2011): Informatika – autorizirana predavanja. Viroviica:VŠMTI

2.        Vuk, D., Jukić, O., Borbaš, A. (2009):Priručnik za laboratorijske vježbe iz kolegija Informatika. Virovitica: VŠMTI

DOPUNSKA LITERATURA
1.              Čerić, V., Varga. M., (2004): Informacijska tehnologija u poslovanju. Zagreb: Element

2.              Šehanović, J., Hutinski Ž., Žugaj M., (2002): Informatika za ekonomiste, Pula:FET 3.             Internet izvori

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.