Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Integrirana marketinška komunikacija

Opće informacije
Naziv predmeta Integrirana marketinška komunikacija
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. godina (III. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60 (30P + 0V + 30S)
1.       OPIS PREDMETA 
1.1.      Ciljevi predmeta
·         upoznati studente s elementima i procesom integrirane marketinške komunikacije te pojedinim oblicima

integrirane marketinške komunikacije

·         omogućiti studentima da steknu vještine integriranog marketinškog komuniciranja s ciljem postizanja sinergijskog učinka

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Temeljna znanja iz osnova marketinga stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Marketing“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         utvrditi temeljne odrednice integrirane marketinške komunikacije

·         prezentirati razvoj integrirane marketinške komunikacije

·         utvrditi različite oblike marketinškog komunikacijskog miksa

·         vrednovati koncept integrirane marketinške komunikacije

·         kreirati marketinški komunikacijski miks uključujući i e-komunikacijske modele

·         izraditi budžet za komunikacijske aktivnosti

·         procijeniti učinke pojedinih oblika integrirane marketinške komunikacije

1.4.      Sadržaj predmeta
Teorijski aspekt i razvoj integrirane marketinške komunikacije. Elementi i proces integrirane marketinške komunikacije. Persuazivnost i marketinška komunikacija. Analiza masovnih medija i planiranje medija miksa. Oglašavanje. Unapređenje prodaje. Odnosi s javnošću. Publicitet. Osobna prodaja. Izravna marketinška komunikacija. E–komunikacija: E-AIDA model, sastavnice internet oglašavanja, modeli i sredstva oglašavanja na internetu, nositelji oglašavanja na web-u, televizija i radio na Internetu, nove vrste oglašavanja, odnosi s javnošću na internetu, mjerenje učinkovitosti interaktivnih medija, modeli plaćanja oglašavanja na web-u. Učinci i mjerenje učinkovitosti integrirane marketinške komunikacije. Društveni, etički, ekonomski i pravni aspekti marketinške komunikacije.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu, biti aktivni tijekom predavanja i seminara, izraditi plan marketinške komunikacije poduzeća na zadanom primjeru, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1.2 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,4 ECTS bodova Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS bodova Usmeni ispit 0,8 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Plan marketinške komunikacije 1 ECTS bod
1.9.      Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarska nastava (plan marketinške komunikacije): 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 4. i 11. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 20 bodova. 

 

Seminari :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi (radionica) kroz niz samostalnih zadataka, dužni kreirati komunikacijski plan na prethodno dogovorenom primjeru iz prakse sa voditeljem seminarske nastave. Proces izrade komunikacijskog plana biti će detaljno pojašnjen kroz radionice u sklopu seminarske nastave na kojima će voditelj seminarske nastave usmjeravati studenata. Produkt seminarske nastave bit će izrađen i prezentiran komunikacijski plan kojim student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminara te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u donosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Martinović, M., (2012): Marketing u Hrvatskoj. Zagreb: Mate d.o.o.

·         Kotler, P., Keller, K .L., Martinović, M. (2014): Upravljanje marketingom, 14. izdanje. Zagreb: Mate d.o.o. ( poglavlja: 17, 18 i 19.)

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D., (2014): E – marketing. Osijek: Ekonomski fakultet Osijek

·         Belch,G., Belch, M., (2011): Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 8th edition, McGraw Hill

1.12.     Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.