Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Integrirani sustavi upravljanja

Opće informacije
Naziv predmeta Integrirani sustavi upravljanja
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment  malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. godina (IV. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 45 (30P + 0V + 15S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         upoznavanje s osnovnim pojmovima upravljanja kvalitetom i ostalim sustavima upravljanja.

·         detaljno poznavanje norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 27001 i ISO 50001

·         poznavanje sustava upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom na radu, informacijskom sigurnošću, energetskom učinkovitošću te upravljanje kontinuitetom poslovanja

·         poznavanje integriranih sustava upravljanja te razumjevanje osnovnih principa certifikacije i akreditacije

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         definirati osnovne pojmove i definicije sustava upravljanja koji se najčešće u praksi integriraju

·         opisati ulogu integriranih sustava upravljanja u turizmu te povezati mogućnosti primjene standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 26001, ISO 27001 i ISO 50001 na primjerima

·         na „case study“ primjeru izabrati opcije između obrađivanih sustava upravljanja  te dizajnirati integrirani sustav upravljanja te argumentirano obraniti izabranu opciju te kritički prosuđivati slabe točke izabranog sustava

·         dizajnirati plan i program provedbe internog audita te izraditi izvještaj o provedenom internom auditu na „case study“ primjeru

·         kritički prosuditi uspješne i neuspješne sustave upravljanja koje su dizajnirali kolege

·         na temelju primjera identificirati nesukladnosti, popravne radnje,preventivne radnje te preporuke za poboljšanja  te izraditi ocjenu sustava integriranog sustava upravljanja

1.4.      Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi i teorije upravljanja kvalitetom. Razvoj standarda, normi, integriranih sustava i sustava upravljanja kvalitetom. Sustavi upravljanja kvalitetom- nastanak norme ISO 9001. Sustavi upravljanja kvalitetom- implementacija norme ISO 9001. Sustavi upravljanja okolišem –  ISO 14001. Sustavi upravljanja sigurnošću i zaštitom na radu- specifikacija OHSAS 18001/ISO 45001. Sustavi upravljanja sigurnošću hrane- norma ISO 22000/HACCP.  Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja – Business Continuity Management System – ISO 22301. Sustavi upravavljanja socijalnom osjetljivošću – ISO 27001/SA 8000. Sustavi upravljanja sigurnošću informacija- ISO 27001. Sustavi upravljanja energetskom učinkovitošću – ISO 50001. Implementacija integriranih sustava upravljanja. Certifikacija, akreditacija i nadzor.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

x  terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

x  ostalo: Case study

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,6 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS bodova Seminarski rad 0,8 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS bodova Usmeni ispit 0,6 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Case study 0,9 ECTS bodova Terenska nastava 0,4 ECTS boda
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         case study: 15 bodova;

·         Seminarski rad: 10 bodova;

·         Terenska nastava:5 bodova

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i seminarsku nastavu može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja, rad na „case study“ zadacima, prezentiranje rješenja , argumentiranje i iznošenje mišljenja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda. Terenska nastava obuhvaća posjetu poduzeću koje ima implementiran integrirani sustav upravljanja. Cilj je iskoristiti terensku nastavu za kasniju obradu na nastavi kao „case study“.

 

Case study:

Studenti na temelju dva „Case study“ primjera rade izbor sustava upravljanja, dizajniraju primjer integriranog sustava upravljanja te izrađuju plan i program internog audita te izvještaj o provedenom auditu i ocjenu sustava. Studenti rade na „Case study“ projektu izvan nastave te na nastavi prezentiraju i argumentirano obrane izabranu opciju te kritički prosuđuju slabe točke izabranog sustava. „Case study“ ocjenjuje na temelju pisanog rada i prezentacije te se može steći maksimalno 15 bodova.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Terenska nastava:

Studenti/studentice su obvezni sudjelovati na terenskoj nastavi. Prije odlaska na terensku nastavu studenti/studentice dobit će upute i plan terenske nastave te će posjećeno poduzeće biti dužni promatrati s aspekta implementiranih integriranih sustava upravljanja te će im posjećeno poduzeće služiti kao podloga za „Case study“. Uz aktivan pristup na terenskoj nastavi, studenti su dužni izraditi izvještaj o terenskoj nastavi koji ocjenjuje mentor a na temelju istog student/studentica može ostvariti 5 bodova.

 

Seminarski rad:

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni izraditi seminarski rad, uz konzultaciju s mentorom, te izložiti seminarski rad u unaprijed dogovorenom terminu kojim student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, seminarskoj nastavi, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Baković, T., Dužević, I. (2014): Integrirani sustavi upravljanja. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.