Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Interesna udruživanja malih i srednjih poduzeća

OPĆE INFORMACIJE
NAZIV PREDMETA
INTERESNA UDRUŽIVANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
STUDIJSKI PROGRAM
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
STATUS PREDMETA
Izborni
GODINA
2. godina (3. semestar)
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
4
Broj sati (P + V + S)
45 (30P+0V+15S)
1. OPIS PREDMETA
1.1. CILJEVI PREDMETA
 • upoznavanje s osnovnim pojmovima konkurentnosti, modela rasta poduzeća i poduzetničkih potpornih institucija
 • detaljno poznavanje mogućih načina udruživanja organizacija
 • detaljno poznavanje načina organiziranja i poslovanja klastera
 • poznavanje strateškog razmišljanja i analize temeljenog na klaster pristupu
 • poznavanje mjerenja konkurentnosti u potencijalnim klasterima i poznavanje usporedne evaluacije klastera
1.2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Nema uvjeta.
1.3. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • Definirati osnovne pojmove konkuretnosti, modela rasta i poduzetničkih potpornih institucija
 • Identificirati organizacije društvenog i privatnog turističkog sektora koje imaju ključnu ulogu u razvoju malih i srednjih poduzeća.
 • Obrazložiti pojam interesnog udruživanja ( stvaranja klastera, partnerstva i sl.) radi promicanja zajedničkih interesa u razvoju malih i srednjih poduzeća.
 • Opisati oblike i načine interesnog udruživanja radi razvoja malih i srednjih poduzeća.
 • Kritički prosuđivati ulogu klastera u nacionalnim gospodarstvima te politike inicijativa i podupiranja razvoja klastera.
 • Izabrati opciju organizacijskog modela udruživanja.
 • Na „Case study“ primjeru dizajnirati poslovni plan klastera te argumentirati i kritički prosuđivati izabrane opcije.
 • Kritički prosuditi uspješna i neuspješna udruživanja iz dostupne poduzetničke prakse.
 • Mjeriti i analizirati konkuretnost klastera te međusobno evaluirati klastere.
1.4. SADRŽAJ PREDMETA
Objašnjenje pojmova konkurentnosti, modela rasta te poduzetničkih potpornih institucija. Definiranje mogućih oblika suradnje između gospodarskih subjekata. Definiranje značenja udruživanja poduzeća za razvoj konkurentnosti zemalja. Definiranje značenja klastera za razvoj konkurentnosti zemalja. Definiranje modela rasta poduzeća. Različita teorijska objašnjenja klastera i konkurentnosti. Klaster inicijative i politike podupiranja razvoja klastera. Analiza studija slučajeva klastera i njihova utjecaja na konkurentnost: EU, post tranzicijske ekonomije i Hrvatske. Mjerenje i analiza klastera.
1.5. VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
 • predavanja
 • samostalni zadaci
 • Ostalo: Case study
1.6. KOMENTARI
1.7. OBVEZE STUDENATA
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Pohađanje
nastave
0,6 ECTS bodova
Aktivnost u nastavi
0,3 ECTS bodova
Seminarski rad
Eksperimen-
talni rad
Pismeni
ispit
0,8 ECTS bodova
Usmeni ispit
0,6 ECTS bodova
Esej
Istraživanje
Projekt
Kontinuirana provjera znanja
0,6 ECTS bodova
Referat
Praktični rad
Portfolio

Case study

1,1 ECTS bod

1.9. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

 • pohađanje nastave: 7,5 bodova;
 • aktivnost u nastavi: 2,5 boda;
 • kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita);
 • Case study: 30 bodova;
 • pismeni ispit: 40 bodova;
 • usmeni ispit: 20 bodova.

Pohađanje nastave:
Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7,5 bodova.

Aktivnost na nastavi:
Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

Kolokviji:
Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova.

Case study:
Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni samostalno analizirati zadane poslovne slučajeve te ih prezentirati. Na seminarskoj nastavi student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

Pismeni ispit:
Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).
Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

Usmeni ispit:
Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

Konačna ocjena:
Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu. Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

 • 0,00 – 50,00 (1) nedovoljan
 • 50,01 – 58,00 (2) dovoljan
 • 58,01 – 75,00 (3) dobar
 • 75,01 – 92,00 (4) vrlo dobar
 • 92,01 – 100,00 (5) izvrstan
1.10. OBVEZATNA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • T.K.Das (2014): Managing Public-Private Strategic Alliances (Research in Strategic Alliances), New York: City University of New York
 • Dragičević, M., Obadić, A. (2013): Klasteri i politike razvoja klastera. EFZG: Zagreb
1.11. DOPUNSKA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Dragičević, M. (2012): Konkurentnost. Zagreb: Školska knjiga
 • T.K.Das (2014): Strategic Alliances for Innovation and R&D. New York: City University of New York
1.12. NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.