Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Interkulturalna komunikacija

Opće informacije
Naziv predmeta Interkulturalna komunikacija
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatni
Godina 1.godina (II.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (30 P+ 0V +15 S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         dati pregled osnovnih pojmova vezanih za definiranje kulture, kulturne različitosti, multikulturalizma, interkulturalizma, interkulturalne kompetentnosti i interkulturne komunikacije 

·         osvijestiti utjecaj multikulturalnosti i kulturne različitosti na interkulturalnu komunikaciju

·         uočiti važnost interkulturalne kompetentnosti menadžera i poduzetnika

1.2.     Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta.
1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završetka pohađanja kolegija, studenti će moći:

  • utvrditi osnovne pojmove u području kulture, kulturne različitosti, multikulturalizma, interkulturalizma, interkulturalne kompetentnosti, kulturne inteligencije i interkulturne komunikacije u poslovnim procesima
  • prosuditi elemente, sastavnice, dimenzije i razine interkulturalne kompetencije i rangirati osobine

       interkulturalno kompetentnog menadžera/poduzetnika

  • valorizirati utjecaj interkulturalne osjetljivosti i interkulturalne kompetentnosti na učinkovitost interkulturalne komunikacije
  • usporediti obrasce interkulturalne komunikacije u poslovnim procesima na zadanim primjerima
  • argumentirati važnost interkulturalne kompetentnosti kadrova u menadžmentu i poduzetništvu
1.4.     Sadržaj predmeta
Globalna slika svijeta u 21. stoljeću. Određenje pojma kulture. Kultura i kulturna različitost. Multikulturalnost i kulturna različitost u svijetu, Europskoj uniji i Hrvatskoj. Izgradnja interkulturalnih odnosa u multikulturalnim društvima. Interkulturalna komunikacija u poslovnim procesima. Interkulturalna kompetentnost kao pretpostavka učinkovite interkulturalne komunikacije. Dimenzije, elementi, sastavnice i razine interkulturalne kompetencije. Modeli stjecanja interkulturalne kompetentncije. Interkulturalna kompetentnost menadžera/poduzetnika, osobine interkulturalno kompetentnog menadžera/poduzetnika. Interkulturalna kompetentnost i kulturna inteligencija.
1.5.     Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo ___________________

1.6.     Komentari
1.7.     Obveze studenata
Studentice/studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studentice/studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,6 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad 1 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS bodova Usmeni ispit 0,7 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,7 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

· pohađanje nastave: 7,5 bodova;

· aktivnost u nastavi: 2,5 bodova;

· kontinuirana provjera znanja (2 kolokvija): 40 bodova (ukoliko studentica/student položi oba kolokvija,

   oslobođen je pismenog ispita);

· seminar: 30 bodova;

· pismeni ispit: 40 bodova;

· usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Studentica/student svakim dolaskom na predavanje i seminarsku nastavu može ostvariti 0,25 bodova, što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7,5 bodova

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, odgovaranje na pitanja, sudjelovanje u raspravi, navođenje primjera), sudjelovanje u praćenju i provjeravanju znanja i konzultacije s nastavnikom. Studentica/student aktivnim sudjelovanjem u nastavi može steći 2,5 bodova.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 min. bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studentica/studenti  radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, mora iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova.

 

Seminar:

Studentica/student je, uz aktivan pristup na nastavi seminara, dužan izraditi i prezentirati seminarski rad kao individualni ili grupni projekt, sukladno zadanoj temi ili temi koju na temelju vlastitih afiniteta, a u skladu sa sadržajima kolegija sam predloži. Ocjena iz seminarskog rada bit će formirana prema sljedećem kriteriju realizacije zadane teme:

· 0,00 – 50,00      (1) nedovoljan

· 50,01 – 58,00    (2) dovoljan

· 58,01 – 75,00    (3) dobar

· 75,01 – 92.00    (4) vrlo dobar

· 92,01 – 100.00  (5) izvrstan

 

Pismeni ispit:

Studentica/student koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i kolokviranjem bude ostvario više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će mu biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija). Studentica/student koji ostvari manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 min. Ocjena iz pismenog dijela ispita bit će formirana prema sljedećem kriteriju točnosti riješenih zadataka:

· 0,00 – 50,00      (1) nedovoljan

· 50,01 – 58,00    (2) dovoljan

· 58,01 – 75,00    (3) dobar

· 75,01 – 92.00    (4) vrlo dobar

· 92,01 – 100.00  (5) izvrstan

 

Usmeni ispit:

Studentica/student koji bude kolokvirao ili položio pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene, a nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirati će se na temelju uspjeha postignutoga na seminarskoj nastavi, pismenom ispitu ili dvama pismenim kolokvijima i na usmenom ispitu. Maksimalan broj bodova koji student/studentica može ostvariti na kolegiju je 100 bodova. Konačna ocjena računa se prema kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova, sukladna normalnoj (Gauss) raspodjeli.

· 0,00 – 50,00      (1) nedovoljan

· 50,01 – 58,00    (2) dovoljan

· 58,01 – 75,00    (3) dobar

· 75,01 – 92.00    (4) vrlo dobar

· 92,01 – 100.00  (5) izvrstan

 

U slučaju nezadovoljstva studentice/studenta ostvarenom konačnom ocjenom, moći će od nje odustati i ponovno pristupiti usmenom ispitu. 

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Bedeković, V. (2010.):  Interkulturalni aspekti menadžmenta. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i  informatici u Virovitici (str. 11-27; 38- 60;  91-153.)

·         Kumbier, D., Schulz von Thun, F. (2006.): Interkulturalna komunikacija: metode, modeli i primjeri. Zagreb: Erudita

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Milardović, A,. (2014.): Stranci pred vratima Europe. Zagreb: Pan liber

·         Hrvatić, N. (2014): Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. U: Hrvatić, N. (ur.) Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. (str. 198-211) Zagreb-Virovitica: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

·         Bedeković, V., Dorić, T. (2014.): Interkulturalna kompetentnost i poslovanje na globalnom tržištu. In: Starc, J. (Ed.) Globalisation Challenges and Social-economic Environment of the EU: collection of scientifics papers: international scientific conference (str. 33-37.) Novo Mesto: Fakulteta za upravne in poslovne vede i Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto

·         Piršl, E. (2013): Interkulturalna kompetencija i/ili kulturna inteligencija. U: Hrvatić, N., Klapan, (ur.) Pedagogija i

kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti (str. 333-342.) Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko

društvo

·         Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki-Vokić, N. (2008): Suvremeni menadžment. Vještine, sustavi i izazovi.

Zagreb: Školska knjiga (str. 395-486)

·         Cox, T. (2004): Stvaranje multikulturalne organizacije. Zagreb: Mate d.o.o.

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.