Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Interkulturalne sastavnice turizma

Naziv predmeta Interkulturalne sastavnice turizma
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.godina (6.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 15P+ 30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Dati pregled osnovnih pojmova s područja kulture, multikulturalizma, interkulturalizma i interkulturalne komunikacije.

·         Dati pregled utjecaja kulturnih različitosti, kulture društva i nacionalne kulture na funkcije menadžmenta, menadžerske procese i poslovanje na globalnoj razini.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Interkulturalizam u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         utvrditi osnovne pojmove u području kulture, kulturne različitosti, multikulturalizma, interkulturalizma i interkulturalne kompetentnosti

·         argumentirati imanentnost interkulturalizma u turizmu

·         rangirati karakteristike i elemente interkulturalne dimenzije turizma

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na temelju utvrđivanja osnovnih pojmova u području kulture, kulturne različitosti, multikulturalizma, interkulturalizma i interkulturalne kompetentnosti objasniti imanentnost interkulturalizma u turizmu i elemente interkulturalne dimenzije turizma.

Naziv skupa ishoda učenja:

Osobine interkulturalno kompetentnog turističkog djelatnika 

Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         potvrditi elemente, sastavnice, dimenzije i razine interkulturalne kompetencije

·         procijeniti osobine interkulturalno kompetentnog turističkog djelatnika

·         valorizirati značaj interkulturalne kompetentnosti kadrova u turizmu i važnost interkulturalne kompetentnosti kao dijela turističke kulture

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kombiniranjem raznih elemenata, sastavnica, dimenzija i razina interkulturalne kompetencije kreirati obrasce ponašanja  interkulturalno kompetentnog turističkog djelatnika.

1.3.     Sadržaj predmeta
Određenje pojma kulture. Odnos i međuzavisnost kulture i turizma. Turizam, kulturna baština i kulturno-civilizacijsko nasljeđe. Kultura i kulturna različitost. Multikulturalnost i kulturna različitost u svijetu, Europskoj uniji i Hrvatskoj. Izgradnja interkulturalnih odnosa u multikulturalnim društvima. Imanentnost interkulturalizma u turizmu. Interkulturalna dimenzija turizma. Interkulturalna osjetljivost kao pretpostavka stjecanja interkulturalne kompetencije. Dimenzije, elementi, sastavnice i razine interkulturalne kompetencije. Modeli stjecanja interkulturalne kompetencije. Interkulturalna kompetentnost kadrova u turizmu. Osobine interkulturalno kompetentnog turističkog djelatnika. Interkulturalna kompetentnost kao dio turističke kulture.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu (minimalno 70% nazočnosti na predavanjima i 100% nazočnosti na seminarskoj nastavi) i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,5 ECTS boda Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad 0,8 ECTS boda Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,4 ECTS boda Usmeni ispit 0,3 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,4 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

1)       pohađanje nastave: 10 bodova;

2)       aktivnost u nastavi: 10 bodova;

3)       kontinuirana provjera znanja (2 kolokvija): 20 bodova;

4)       seminar: 20 bodova;

5)       pismeni ispit: 20 bodova;

6)       usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.  Jelinčić, D. A., Gulišija, D., Bekić, J. (2010.): Kultura, turizam, interkulturalizam. Zagreb: Meandarmedia

2.  Bedeković, V. (2010.):  Interkulturalni aspekti menadžmenta. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (str. 38.- 60;  91-153.)

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Bedeković, V., Bosnić, I., Jaković, B. (2014.): An Intercultural personnel competence in cultural tourism. In: Perić, J. (Ed.) Tourism & Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Management.  (pp 471-481) Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija

2.       Bedeković, V. (2014.): Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju u kontekstu europskih vrijednosti. U: Hrvatić,  N. (ur) Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. (str 137-150) Zagreb-Virovitica: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

3.       Bedeković, V. Hrvatić, N. (2014.): Intercultural competence for a co-existence in a multicultural society. In: Bartulović, M., Bash, M., Spajić-Vrkaš, V. (eds) Unity and  disunity, Conections and Separations: Intercultural Education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation. ( pp 267-277) Zagreb: Interkultura/IAIE

4.       Bedeković, V., Dorić, T. (2014.): Interkulturalna kompetentnost menadžera i poslovanje na globalnom tržištu. In: Starc, J. (Ed.)  Globalisation Challenges and Social-economic Environment of the EU: collection of scientifics papers: international scientific conference (str. 33-37.) Novo Mesto: Fakulteta za upravne in poslovne vede i Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto

5.        Bedeković, V. (2011.): Interkulturalna komunikacija kao čimbenik približavanja i prožimanja kultura u turističkom kontaktu. U: Plenković, M. Galičić, V. (ur.) Društvo  i tehnologija  2011. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo & NONACOM (str. 562-568)

1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.