Smjer Informatički menadžment, predmet Interkulturalni aspekti menadžmenta

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA INTERKULTURALNI ASPEKTI  MENADŽMENTA
STATUS PREDMETA Izborni
SEMESTAR 6. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P + V + S) 30+0+30
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Dati pregled osnovnih pojmova s područja kulture, multikulturalizma, interkulturalizma i interkulturalne komunikacije te pregled utjecaja kulturnih različitosti, kulture društva i nacionalne kulture na funkcije menadžmenta, menadžerske procese i poslovanje na globalnoj razini.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Kritički prosuditi utjecaj globalizacijskih procesa i kulture društva na menadžment

·          Procijeniti utjecaj  pojedinih dimenzija nacionalne kulture na  menadžment

·          Utvrditi osnovne pojmove u području kulture, kulturne različitosti, multikulturalizma, interkulturalizma i interkulturalne kompetentnosti

·          Potvrditi elemente, sastavnice, dimenzije i razine interkulturalne kompetencije

·          Utvrditi osobine interkulturalno kompetentnog menadžera

·          Valorizirati značaj interkulturalizma u menadžmentu

·          Odabrati učinkovite obrasce interkulturalne komunikacije u poslovnim odnosima

SADRŽAJ PREDAVANJA
Globalizacija kao svjetski proces i globalna slika svijeta u 21. stoljeću. Gospodarska, politička, društvena, ekološka, demografska i kulturalna dimenzija globalizacije. Pristupi menadžmentu u doba globalnog poslovanja. Osobine suvremenog menadžera. Menadžerski stilovi i menadžerske vještine Izazovi menadžmenta u 21. stoljeću. Koncept interkulturalizma: povijesna geneza, pojmovno određenje, teorijski pristupi interkulturalizmu, interkulturalno obrazovanje kao dio obrazovnih politika europskih zemalja. Interkulturalni pristup menadžmentu. Inrerkulturalni menadžment. Utjecaj kulture društva na menadžment, modeli kulturalnih dimenzija. Aspekti interkulturalne komunikacije. Interkulturalna kompetencija i osobine interkulturalno kompetentnog menadžera. Interkulturalni konflikti i medijacija u multinacionalnim organizacijama.
Interkulturalni izazovi menadžmenta u postposlovnom društvu znanja. Interkulturalno obrazovanje i izobrazba menadžera za interkulturalne odnose u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i društva znanja.
SADRŽAJ SEMINARA
Tijekom obrade samostalnih i grupnih seminarskih projekata obrađuje se cjelokupni teorijski sadržaj predmeta.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

· Predavanja,

· Diskusije,

· Simulacije,

VJEŽBE:

·          Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog projekta uz primjenu računalnih prezentacija

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
· Pohađanje nastave

· Aktivnost na nastavi

· Seminarski projekt

· Kontinuirana provjera znanja

· Kolokviji, pismeni ispit i usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi seminarskog projekta. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene seminarskog projekta, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Bedeković, V. (2010): Interkulturalni aspekti menadžmenta. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki-Vokić, N. (2008): Suvremeni menadžment. Zagreb: Školska knjiga (poglavlja: 9. Međukulturalni menadžment str. 395-453.; 10. Međunarodni menadžment str. 454-485.; 16. Upravljanje različitostima str. 622-640.)

2.        Kumbier, D., Schulz von Thun, F. (2006): Interkulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri. Zagreb, Erudita d.o.o.

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.