Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Investicijski menadžment

Opće informacije
Naziv predmeta Investicijski menadžment
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. godina (III. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 45 (30P + 0V + 15S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         upoznati studente s teorijskim polazištem investicija i njihovim karakteristikama

·         razumijevanje motiva investiranja i prepoznavanje različitih vrsta i  modela investicija

·         stjecanje znanja o metodama procjene rizičnosti i financijske efikasnosti investicijskih projekata

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         utvrditi investicijske mogućnosti

·         samoprocjeniti investicijskih mogućnosti s obzirom na prinos i rizik

·         izraditi procjenu novčanih tokova

·         preporučiti optimalnu investiciju prema zadanom primjeru

·         utvrditi financijsku efikasnost investicijskog projekta

·         kritički argumentirati posebne slučajeve izbora investicijskih projekata

·         preporučiti optimalan investicijski fond prema zadanom primjeru

1.4.      Sadržaj predmeta
Uvod u investicije.  Motivi investiranja u poduzeću. Realne i financijske investicije. Vrste investicija i karakteristike investicijskih projekata. Financijska efikasnost investicije. Rangiranje investicija. Međusobna isključivost projekta. Izbor optimalne investicije. Čista sadašnja vrijednost, interna stopa profitabilnosti, indeks profitabilnosti, razdoblje povrata. Relativni novčani tok projekta. Procjena investicijskih troškova. Prognoza čistih novčanih tokova. Određivanje vijeka efektuiranja projekta. Rizik i neizvjesnost investicijskog ulaganja. Investicijski fondovi. Investitori i proces investicije.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminara, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,9 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS bodova Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,2 ECTS bod Usmeni ispit 0,9 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Samostalni zadaci 1,5 ECTS bod
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarska nastava (samostalni zadaci): 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminarski rad:

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni  samostalno analizirati zadane poslovne slučajeve te ih prezentirati.  Na seminarskoj nastavi student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

 

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, seminarskoj nastavi kroz seminarski rad, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Orsag, S., Dedi, L.  (2011): Budžetiranje kapitala: Procjena investicijskih projekata, drugo prošireno izdanje, Zagreb: Masmedia

·         Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2006): Počela ulaganja. Zagreb: Mate i ZŠEM

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Orsag, S.(2011): Mala škola investiranja ili „razumni ulagač“. Zagreb: Računovodstvo i financije

·         Lebaron, D., Vaitilingam, R. (2010): Riznica investicijske mudrosti, 30 velikih investicijskih umova. Zagreb: Masmedia

·         Orsag, S. (2002): Budžetiranje kapitala: Procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia,

·         Cvjetičanin, M. (2004): Burzovno trgovanje, Priručnik za investitore i analitičare. Zagreb: Masmedia d.o.o.,

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.