Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Istraživanje tržišta

OPĆE INFORMACIJE
NAZIV PREDMETA
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
STUDIJSKI PROGRAM
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Destinacijski menadžment i smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
STATUS PREDMETA
Obavezan
GODINA
1. godina (1. semestar)
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
6
Broj sati (P + V + S)
60 (30P+15V+15S)
1. OPIS PREDMETA
1.1. CILJEVI PREDMETA
 • podići razinu razumijevanja uloge istraživanja tržišta kao podloge za donošenje poslovnih odluka
 • osposobiti studente za kreiranje i provođenje aktivnosti istraživanja tržišta
 • osposobiti studente za samostalnu analizu i integraciju rezultata istraživanja tržišta u proces donošenja strateških odluka
1.2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Temeljna znanja iz osnova marketinga stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Marketing“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje.
1.3. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • procijeniti značenje istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju
 • odabrati izvore sekundarnih podataka
 • primijeniti metode istraživanja tržišta
 • identificirati uzorak istraživanja tržišta
 • kreirati projekt istraživanja tržišta
 • odabrati statističku metodu za analizu podataka
 • obraditi prikupljene podatke i donijeti zaključke na osnovu rezultata
 • prezentirati rezultate istraživanja tržišta
1.4. SADRŽAJ PREDMETA
Pojam i definicija istraživanja tržišta. Uloga i značenje istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju. Znanstvena metoda i etika u istraživanju tržišta. Proces istraživanja i projekt istraživanja. Izviđajna (eksplorativna) istraživanja. Opisna (deskriptivna) istraživanja. Uzročna (kauzalna) istraživanja. Sekundarni podaci. Primarni podaci. Metoda promatranja. Metoda ispitivanja. Mjerenje stavova. Uzorci i uzorkovanje. Prikupljanje podataka. Analiza pomoću statističkih alata i interpretacija podataka. Rezultati istraživanja i sastavljanje izvještaja. Istraživanja potrebna za: segmentaciju tržišta, razvoj proizvoda, oglašavanje, određivanje cijena. Istraživanje zadovoljstva. Istraživanje vrijednosti marke.
1.5. VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • samostalni zadaci
1.6. KOMENTARI
1.7. OBVEZE STUDENATA
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara i vježbi, izraditi projekt istraživanja tržišta, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Pohađanje
nastave
1 ECTS bodova
Aktivnost u nastavi
0,4 ECTS bodova
Seminarski rad
Eksperimen-
talni rad
Pismeni
ispit
0,9 ECTS bodova
Usmeni ispit
0,6 ECTS bodova
Esej
Istraživanje
Projekt
1,5 ECTS bodova
Kontinuirana provjera znanja
0,8 ECTS bodova
Referat
Praktični rad
Portfolio
1.9. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

 • pohađanje nastave: 7,5 bodova;
 • aktivnost u nastavi: 2,5 boda;
 • kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)
 • projekt: 30 bodova;
 • pismeni ispit: 40 bodova;
 • usmeni ispit: 20 bodova.

Pohađanje nastave:
Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7,5 bodova.

Aktivnost na nastavi:
Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja, rješavanje problema i zadaća), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

Kolokviji:
Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 8. i 14. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 20 bodova.

Seminari i vježbe:
Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na nastavi, seminarima i vježbam, dužni izraditi i prezentirati projekt istraživanja tržišta, kao zajednički produkt seminarske nastave i vježbi. Projekt se sastoji od niza samostalnih zadataka, dio kojih se izvodi u sklopu seminarske nastave, a drugi dio u sklopu vježbi. Na seminarskoj nastavi student priprema anketne upitnike, odabire izvore istraživanja i provodi samostalno istraživanje, dok na vježbama samostalno obrađuje prikupljene podatke pomoću MS Excel-a . Rezultate istraživanja prezentira na seminarskoj nastavi. Projektom student/studentica može maksimalno ostvariti 30 bodova.

Pismeni ispit:
Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja, seminarske nastave i vježbi te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).
Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

Usmeni ispit:
Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

Konačna ocjena:
Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu. Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

 • 0,00 – 50,00 (1) nedovoljan
 • 50,01 – 58,00 (2) dovoljan
 • 58,01 – 75,00 (3) dobar
 • 75,01 – 92,00 (4) vrlo dobar
 • 92,01 – 100,00 (5) izvrstan
1.10. OBVEZATNA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Vranešević, T., (2014): Tržišna istraživanja u poslovnom upravljanju. Zagreb: Accent
1.11. DOPUNSKA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Marušić, M., Vranešević, T., (2001): Istraživanje tržišta. Zagreb: Adeco,
 • Schiffman, L. G., Kanuk, L. L., (2004): Ponašanje potrošača. Zagreb: Mate (poglavlja: 1., 2., 3.)
 • Malhotra, K.N., Birks, F.D., (2003): Marketing Research – An Applied Approach. FT Prentice Hall
 • Parasuraman, A., Grewal, D., Krishan, R., (2004): Marketing Research, Houghton Mifflin
 • Šošić, I. (2006): Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga
 • Čižmešija, M., Kurnoga Živadinović, N.(2012): Uvod u gospodarsku statistiku. Zagreb: Element
1.12. NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.