Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Komunikacija i multidisciplinaran pristup gostu

Naziv predmeta Komunikacija i multidisciplinaran pristup gostu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 15P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upoznati studente s općim komunikacijskim vještinama, poslovnim dopisivanjem i poslovnim bontonom.

·         Razviti svijest o pojmu multidisciplinarnog pristupa gostu te temeljem poslovne multikulture i karakterističnih kulturnih običaja naučiti valorizirati svakog gosta.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Opće komunikacijske vještine Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Prezentirati opće komunikacijske vještine.

·         Primijeniti zakonitosti usmenog i pismenog komuniciranja u skladu s normama hrvatskog standardnog jezika.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napisati pismo namjere putničkoj agenciji za suradnju upotrebljavajući  pravila poslovnog dopisivanja u obliku poslovnog pisma sa svim njegovim zakonitostima uvažavajući učinkovite pismene komunikacije

Naziv skupa ishoda učenja: Poslovni bonton Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Integrirati poslovni bonton u komunikaciju s gostom te ustanoviti multikulturalnost gosta.

·         Primijeniti standarde i norme dobrog i učinkovitog poslovnog ponašanja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kreirati simulaciju poslovnog sastanka u restoranu sa svim njegovim obilježjima, od upućivanja poziva poslovnom partneru do samog ponašanja u ugostiteljskom objektu.

Naziv skupa ishoda učenja: Interdisciplinaran pristup gostu Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Primijeniti standarde i norme dobrog i učinkovitog multikulturalnog ponašanja u ophođenju s gostima.

·         Organizirati rad s gostima (doček, smještaj, gostoprimstvo i pažnja, vođenje brige o potrebama i navikama gostuju).

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kreirati doček gosta iz Japana, predvidjeti i osmisliti cijeli tijek od pozdrava gosta te vođenje brige o potrebama i navikama gosta.

1.3.     Sadržaj predmeta
Uvod u komunikaciju. Komunikacija. Oblici komunikacije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Proces komunikacije. Komunikacija i kultura. Komuniciranje u svijetu različitosti. Poslovni bonton (principi i norme poslovnog ponašanja). Poslovna komunikacija 2.0. Poslovna pisma. Poslovni protokol. Poslovno odijevanje. Poslovna multikultura. Karakteristični kulturni običaji u nekim zemljama. Briga o gostu.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

ostalo _____igra uloga

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara i radionica, kao i igre uloga, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,5 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad 0,8 ECTS bodova Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,4 ECTS bodova Usmeni ispit 0,4 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,4 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Igra uloga 0,3 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarski rad i radionice: 20 bodova;

·         igra uloga: 10 bodova

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Vidak, I. (2019): Poslovno komuniciranje: recenzirani nastavni materijali. Dostupno na https://vsmti.hr/wp-content/uploads/2019/09/Poslovno-komuniciranje-2019_.pdf
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Bareza, S., Klainić, M., Tomašević, A. Briga o gostu, Zagreb: Ministarstvo turizma, http://www.mint.hr/UserDocsImages/britco_web.pdf

2.       Buble, M. (2011): Poslovno vođenje, M.E.P.: Zagreb

3.       Fox, R. (2006): Poslovna komunikacija, Hrvatska sveučilišna naklada: Pučko otvoreno učilište, Zagreb

4.       Galičić, V., Ivanović, S., Lupić, M. (2005): Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje, Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment

5.       Jelinčić, D.A., Gulišija, D., Bekić, J. (2010): Kultura, turizam, interkulturalizam, Zagreb: Meandarmedia

6.       Kušen, E. (2007): Kako ugostiti turiste na vlastitom imanju, Zagreb: Institut za turizam

7.       Verović, M.  (2010): Poslovno odijevanje, Horizont Internacional: Zagreb, https://www.vsmti.hr/nastava/nastavni-materijali/doc_view/563-prirucnik-poslovno-odijevanje-i-poslovni-bonton.raw?tmpl=component

8.       Vodopija, Š., Vajs Felici, A. (2011): Kodeks ponašanja i komuniciranja, građanski & poslovni i protokolarni bonton, Libertin Naklada: Zagreb

9.       Vodopija, Š. (2006): Opća i poslovna komunikacija: priručnik i savjetnik za uspješnu komunikaciju, Naklada         Žagar: Zagreb

10.   Vujić, V., Ivaniš, M., Bojić, B. (2012): Poslovna etika i multikultura, Opatija: Sarajevo: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.