Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Krizni menadžment

Opće informacije
Naziv predmeta Krizni menadžment
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Izborni
Godina 2. godina (IV. Semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (30P + 0V + 15S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         dati pregled o osnovnim teorijskim konceptima i praktičnim alatima kriznog menadžmenta

·         razvijanje percepcije rizika i prepoznavanje različitih vrsta rizika u poslovnom okruženju

·         osposobiti studente za oblikovanje programa poslovnog preokreta

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Temeljna znanja iz osnova menadžmenta stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Menadžment“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         predvidjeti krizu i upravljati krizom u poduzeću 

·         valorizirati različite aspekte nastanka krize

·         utvrditi rizike kojima je izloženo poduzeće

·         kritički preispitati primjerenost odabranih kriznih strategija

·         utvrditi mogućnosti i „cijenu“ kriznog oporavka

·         preporučiti antikrizne scenarije i odabrati alate antikrizne borbe prema zadanom primjeru

·         preporučiti metodu za upravljanje operativnim i strateškim rizicima na zadanom primjeru

·         predložiti krizni plan prema zadanom primjeru

·         preporučiti prikladnu strategiju komuniciranja u krizi na zadanom primjeru

1.4.      Sadržaj predmeta
Uvod u poslovnu krizu (pojam krize i poslovne krize, obilježja poslovne krize, uzroci poslovne krize). Proces kriznog  menadžmenta (upravljanje krizom u užem i širem smislu, informacijska mreža, faze procesa upravljanja krizom, etape kriznog plana, strategije preokreta, strategije u kriznom razdoblju). Anticipativno upravljanje krizom i rizicima (upravljanje rizicima, vrste rizika i menadžment rizicima, klasifikacija rizika, proces i faze, upravljanje i analiza rizika u poduzeću, bonitet poduzeća, performanse poduzeća, najava krize i situacijsko okruženje, alati antikrizne borbe). Identifikacija poslovne krize (simptomi krize, strateška kriza, kriza uspjeha i likvidnosti, poslovna analiza, izvješćivanje o rezultatima analize). Reaktivno upravljanje krizom (strateško obnavljanje poduzeća, operativno obnavljanje poduzeća, likvidacija poduzeća). Komunikacija u krizi (koncepcija komuniciranja, krizna komunikacija, krizne situacije, strategije komuniciranja u krizi, proces učenja iz krize).
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminara, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći ćepristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,9 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS bodova Seminarski rad 0,8 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS bodova Usmeni ispit 0,6 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarski rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminarska nastava:

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi kroz izradu samostalnih zadataka, dužni izraditi kritički osvrt i predložak kriznog plana. Kritički osvrt će izraditi i prezentirati prema uputama za izradu kritičkog osvrta te će time ostvariti maksimalno 10 bodova. U okviru seminarske nastave studenti/studentice će izraditi i predložak kriznog plana prema dobivenim uputama koji će predati u zadnjem tjednu nastave i time će ostvariti maksimalno 20 bodova. Uz izvršene obveze, kritički osvrt i krizni plan, studenti mogu ostvariti maksimalno 30 bodova kao produkt seminarske nastave.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit do početka nove akademske godine. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, zadacima seminarske nastave kroz kritički osvrt i krizni plan, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10.   Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Sučević, D. (2016): Krizni menadžment, drugo nepromijenjeno izdanje, Visoko učilište Effectus –  visoka škola za financije i pravo, Zagreb
  2. Jugo, D. (2017): Menadžment kriznog komuniciranja, Školska knjiga d.d., Zagreb
1.11.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Osmanagić Bedenik, N. (2007): Kriza kao šansa: Kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha, 2. izdanje. Zagreb: Školska knjiga
  2. Tafra-Vlahović, M. (2011): Upravljanje krizom, Planovi, procjene, komunikacija, Zaprešić, Intergrafika d.o.o.
  3. Andrijanić, I., Gregurek, M., Merkaš, Z. (2016): Upravljanje poslovnim rizicima, Libertas – Plejada, Zagreb
1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.