Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Marketing malih i srednjih poduzeća

Opće informacije
Naziv predmeta Marketing malih i srednjih poduzeća
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. godina (II. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60 (30P + 0V + 30S)
1.       OPIS PREDMETA  
1.1.      Ciljevi predmeta
·         utvrditi praktična i teoretska znanja iz područja marketinga malih i srednjih poduzeća

·         spoznati trendove u marketingu te njihov utjecaj na glavne elemente marketinškog spleta

·         primijeniti znanja na praktičnim primjerima

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Temeljna znanja iz osnova marketinga stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Marketing“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje,
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         identificirati marketinške mogućnosti koje pruža okruženje

·         identificirati alate koji se koriste u marketingu

·         provesti analizu makro i mikro okoline

·         kritički ocijeniti ponašanje potrošača

·         izraditi marketing plan i e-marketing strategiju

·         identificirati poslovne modele na internetu

1.4.      Sadržaj predmeta
Marketinška koncepcija u malim i srednjim poduzećima. Marketinški savjeti za uspješna mala i srednja poduzeća. Proizvodi i usluge u malim i srednjim poduzećima. Istraživanje tržišta u malim i srednjim poduzećima. Upravljanje proizvodom i markom proizvoda. Selekcija ciljne skupine. Upravljanje promocijom i promotivnim miksom. Određivanje cijena u malim i srednjim poduzećima. Upravljanje distribucijom u malim i srednjim poduzećima. Primjena marketinga u proizvodnim, maloprodajnim i veleprodajnim te uslužnim malim i srednjim poduzećima. Analiza strategija i izrada strateškog marketinškog plana. Ponašanje potrošača. Business inteligence. Kreiranje i rudarenje baza podataka. Upravljanje odnosima sa potrošačima i postizanje lojalnosti. Kompjuterizacija malih i srednjih poduzeća. B2B, B2C, B2O marketing.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminarske nastave i radionica, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS bodova Seminarski rad 1 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,1 ECTS bod Usmeni ispit 1,1 ECTS bod Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Marketing plan 1,5 ECTS boda
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarska nastava(marketing plan): 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 14. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminari i radionice :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi (radionica) kroz niz samostalnih zadataka, dužni izraditi marketing plan na prethodno dogovorenom primjeru iz prakse sa voditeljem seminarske nastave. Proces izrade marketing plana biti će detaljno pojašnjen kroz radionice u sklopu seminarske nastave na kojima će voditelj seminarske nastave usmjeravati studenata u izradi vlastitog marketing plana. Produkt seminarske nastave bit će izrađen i prezentiran marketing plan kojim student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

 

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Renko, N. (2010): Marketing malih i srednjih poduzeća. Zagreb: Naklada Ljevak

·         Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014): E-marketing. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Kotler, P., Keller, K. L., Martinović, M. (2014): Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate

·         Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2006.): Osnove marketinga. Zagreb: Mate

·         Buble,M.(2003): Managament malog poduzeća I i II. Split: Ekonomski fakultet Split

·         Dukić, B., Meler, M. (2006): Upravljanje odnosima – od potrošača do klijenta (CRM). Osijek: Ekonomski fakultet

·         Kesić, T. (2006): Ponašanje potrošača, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Opinio d.o.o.

·         Schiffman, L., Lazar Kanuk, L. (2004): Ponašanje potrošača. Zagreb: Mate

·         Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. (2010): Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. Zagreb: Mate i ZŠEM

·         Rocco, F. (2000): Marketinško upravljanje. Zagreb: Školska knjiga

·         Kotler, Ph. (2001): Upravljanje marketingom: Analiza,planiranje, primjena i kontrola. Zagreb: Mate i ZŠEM

·         Renko, N. (2005): Strategije marketinga. Zagreb: Ljevak

·         Kesić, T., (2003): Integrirana marketinška komunikacija. Zagreb: Opinio

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.