Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Marketing u turizmu

Naziv predmeta Marketing u turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obavezan
Godina 2.godina (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+8V+22S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upoznati studenta sa marketingom u turizmu kao suvremenom tržišnom koncepcijom.

·         Znati pravilno primjeniti rezultate istraživanja tržišta.

·         Moći izraditi marketinški plan za gospodarski subjekt u turizmu.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Metodologija i modeli istraživanja domaćeg turističkog tržišta Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi i vrednovati potencijale domaćeg turističkog tržišta.

·         Vrednovati metode anketiranja gostiju i potrošača na domaćem  turističkom tržištu. 

·         Valorizirati ponašanje gostiju i način donošenja odluke o kupnji.

·         Vrednovati tržišne trendove u ruralnom turizmu na domaćem tržištu.

·         Prosuditi socijalne, kulturološke, gospodarske i ekološke utjecaje na kretanja turista na domaćem tržištu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na osnovu ponuđenih odgovora izabrati najveći tuzemni tržišni potencijal za pojedini hotel. Na osnovu ponuđenih odgovora prepoznati presudne utjecaje na kretanje turista na tuzemnom tržištu. Na praktičnom primjeru, izraditi anketu i odabrati pitanja, te odabrati koga će se anketirati, koliko ljudi bi trebalo anketirati, kako odabrati uzorak, te izabrati kada provesti anketiranje.  Izraditi kratak upitnik do pet pitanja kojim će se istraživati domaće tržište.

Naziv skupa ishoda učenja: Metodologija i modeli istraživanja inozemnog turističkog tržišta Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi i vrednovati potencijale inozemnog turističkog tržišta

·         Vrednovati metode anketiranja gostiju i potrošača na inozemnom turističkom tržištu.

·         Valorizirati ponašanje gostiju i način donošenja odluke o kupnji.

·         Vrednovati tržišne trendove u ruralnom turizmu na inozemnom tržištu.

·         Prosuditi socijalne, kulturološke, gospodarske i ekološke utjecaje na kretanja turista na inozemnom tržištu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na osnovu ponuđenih odgovora izabrati najveći inozemni tržišni potencijal za pojedini hotel. Na osnovu ponuđenih odgovora prepoznati presudne utjecaje na kretanje turista na inozemnom tržištu. Na praktičnom primjeru, izraditi anketu i odabrati pitanja, te odabrati koga će se anketirati, koliko ljudi bi trebalo anketirati, kako odabrati uzorak, te izabrati kada provesti anketiranje.  Izraditi kratak upitnik do pet pitanja kojim će se istraživati inozemno tržište.

Naziv skupa ishoda učenja: Valoriziranje rezultata istraživanja turističkog tržišta Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Rangirati informacije o konkurenciji, te odabrati model analize konkurencije.

·         Predvidjeti trendove u industriji turizma i hotelijerstva općenito te u ruralnom turizmu, te valorizirati rezultate istraživanja u svrhu unapređenja poslovanja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Usporedbom različitih konkurentskih izvora informacija rangirati ih po vrijednosti, te na osnovu istih predvidjeti trendove i buduće stanje na tržištu.

Naziv skupa ishoda učenja: Uvod u osnove marketinga u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Vrednovati razvoj marketinškog spleta u turizmu.

·         Poduprijeti kreiranje vrijednosne marke (brenda) kao zaštitnog znaka u funkciji stvaranja imidža.

·         Ocijeniti razvoj novih proizvoda koji podupiru razvoj brenda.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Vrednovati razvoj marketinškog spleta određenih aktivnosti u turizmu.  Opisati kreiranje vrijednosne marke (brenda) kao zaštitnog znaka u funkciji stvaranja imidža i  objasniti razvoj novih proizvoda koji podupiru razvoj brenda.

Naziv skupa ishoda učenja: Izgradnja vjernosti klijenata u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Valorizirati utjecaj alata marketinga,  poslovne strategije te informacijske tehnologije s ciljem razumijevanja potreba i želja klijenata.

·         Podržati razvoj prilagođenog proizvoda za ključne klijente kako bi se s njima razvili dugoročno odnosi.

·         Opravdati razvoj programa lojalnosti u turizmu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na primjeru iz prakse valorizirati potrebe i želje klijenta u pogledu tražene usluge, te preporučiti proizvod ili uslugu koja najviše odgovara njihovim potrebama. Opravdati na istom modelu program lojalnosti za određenu kategoriju usluga.

Naziv skupa ishoda učenja: Kreiranje strateškog marketinškog plana Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Potvrditi strateško planiranje i procese uključene u određivanje misije poduzeća i postavljanje ciljeva.

·         Opravdati metodologiju izrade marketinških planova u turizmu.

·         Utvrditi i valorizirati dijelove plana u skladu sa realnim tržišnim okruženjem.

·         Valorizirati marketinšku koncepciju 7 P i njegove sastavne dijelove.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Prema unaprijed određenom predlošku izraditi marketinški plan za turističko-ugostiteljski subjekt u ruralnom turizmu. Posebno vrednovati svaki pojedini dio plana te ispuniti sve dijelove plana od osmišljavanja naziva i slogana, do istraživanja tržišta i segmentiranja, te određivanja marketinškog spleta (miksa).

1.3.     Sadržaj predmeta
Značaj i obilježja marketinga u turizmu. Tržište turističko-ugostiteljskih proizvoda. Marketinška istraživanja u turizmu. Metodologija i modeli istraživanja domaćeg i inozemnog turističkog tržišta. Marketing program turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu. Marketinško komuniciranje. Marketing planiranje u turizmu. Ponašanje turističkih potrošaća. Upravljanje odnosima sa potrošačima i postizanje lojalnosti.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara, radionica i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,9 ECTS boda Usmeni ispit 0,7 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt (marketing plan) 1,4 ECTS bodova Kontinuirana provjera znanja 0,9 ECTS boda Referat Praktični rad 0,3 ECTS boda
Portfolio Vježbe 0,5 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt:  30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Ružić, D: (2007): Marketing u turističkom ugostiteljstvu. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

2.       Vranešević, T., (2014): Tržišna istraživanja u poslovnom upravljanju. Zagreb: Accent

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Carev, D. (2015): Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje. Zagreb: VPŠ Libertas

2.       Kotler, P., Keller, K. L., Martinović, M. (2014): Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate

3.       Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014): E-marketing. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

4.       Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. (2010): Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. Zagreb: Mate i ZŠEM

5.       Grbac, B. (2012): B2B marketing, Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, Promarket

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.