Smjer Informatički menadžment, predmet Marketing

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA MARKETING
STATUS PREDMETA Izborni
SEMESTAR 4. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 45+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studenta sa marketingom kao suvremenom tržišnom koncepcijom.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          objasniti osnovne pojmove u marketingu

·          protumačiti ulogu i važnost marketinga u društvu i na globalnom tržištu

·          utvrditi značaj, svrhu i funkcioniranje marketing- informacijskog sustava

·          opisati proces nastanka i razvoja marketinga te njegovu ulogu u suvremenom poslovanju

·          vrednovati razvoj marketinškog spleta

·          utvrditi karakteristike proizvoda ili usluge i argumentirano promišljati o upravljanju  proizvodom ili uslugom u pojedinoj fazi životnog ciklusa

·          utvrditi ključne čimbenike  pri  određenju cijene i odabrati adekvatan pristup određenja cijene na zadanom primjeru

·          kritički analizirati korake u razvoju učinkovite komunikacije i argumentirano promišljati o važnosti oglašavanja, unapređenja prodaje i odnosa sa javnošću

·          argumentirano promišljati o  važnosti marketinških kanala te preporučiti primjeren način upravljanja istima

·          analizirati faze procesa istraživanja

·          vrednovati informacije koje uzrokuju promjene u poslovanju prilagođene prema potrošačima korištenjem metode ispitivanja i kvalitetnim formiranjem upitnika

·          prosuditi i odabrati  prema važnosti relevantne informacije iz internih i eksternih izvora

SADRŽAJ PREDAVANJA
Poimanje marketinga kao suvremene tržišno usmjerene koncepcije razmjene. Nastanak i razvoj marketinga, zadaci i njegova primjena u gospodarstvu i društvu. Ciljevi marketinga, aktivnosti i procesi za njegovo ostvarivanje. Potrebe, želje i motivi ponašanja kupaca i potrošača. Uloga, značaj i metode istraživanja tržišta i marketinški informacijski sustav. Planiranje marketinških aktivnosti. Segmentacija tržišta potražnje i diferenciranje proizvoda i usluga. Organizacija marketinških funkcija i aktivnosti. Elementi i činitelji marketinškog spleta-miksa. Upravljanje marketinškom spletom.
SADRŽAJ SEMINARA
Kroz teme seminarskih radova, obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije,

·          analiza primjera iz prakse.

SEMINARI:

·          Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog rada.

·          Rješavanje samostalnih i grupnih zadataka

 

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave izradom seminara i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima, ocjene seminarskog rada te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2006): Osnove marketinga. Zagreb: Mate i ZŠEM
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. (2010): Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. Zagreb: Mate i

ZŠEM

2.        Rocco, F. (2000): Marketinško upravljanje. Zagreb: Školska knjiga

3.        Kotler, Ph. (2001): Upravljanje marketingom: Analiza,planiranje, primjena i kontrola. Zagreb: Mate i ZŠEM

4.        Renko, N. (2005): Strategije marketinga. Zagreb: Ljevak

5.        Kesić, T., (2003): Integrirana marketinška komunikacija. Zagreb: Opinio

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.