Smjer Informatički menadžment, predmet Matematika

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA MATEMATIKA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 1. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 7
Broj sati (P + V + S) 30+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Razviti u studentima razumijevanje temeljnih matematičkih metoda koje se primjenjuju u ekonomskoj analizi.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Izreći definicije operacija sa skupovima (unija, presjek, razlika, komplement)

·          Analizirati i zaključiti koji elementi pripadaju određenom skupu s obzirom na zadane operacije sa skupovima

·          Razlikovati svojstva funkcija i poznavati graf zadane funkcije (minimum, maksimum, rast, pad)

·          Razlikovati elementarne funkcije (linearna, kvadratna, eksponencijalna, logaritamska) i nabrojati njihova svojstva

·          Sastaviti složene funkcije u ekonomiji primjenom kompozicije funkcija

·          Primjenjivati linearne i kvadratne funkcije u ekonomiji

·          Razlikovati i upotrebljavati funkcije: potražnje, ponude, troškova, dobiti

·          Razlikovati aritmetički i geometrijski niz

·          Komentirati i grafički interpretirati granične vrijednosti nizova i realnih funkcija jedne realne varijable

·          Primijeniti pravila elementarnog deriviranja na derivacijama složenih funkcija te implicitno zadanih funkcija

·          Formulirati kako neka ekonomska veličina reagira, više ili manje intezivno, na promjenu neke druge ekonomske veličine o kojoj zavisi

·          Izračunati integral primjenom tablice integrala i metode supstitucije

·          Izreći definiciju matrice i njezinog formata te nekih posebnih matrica kao što je npr. jedinična matrica i njihovih svojstava. Razlikovati determinante od matrica

·          Izračunati zbroj, razliku i umnožak realnih matrica

·          Izračunati determinantu kvadratne matrice drugog i trećeg reda

·          Primijeniti Gauss Jordanovu metodu eliminacije ili Kramerovog pravila za rješavanje sustava linearnih jednadžbi

SADRŽAJ PREDAVANJA
Skupovi brojeva. Funkcionalna ovisnost: pojam funkcije, karakteristike, elementarne funkcije, polinomi, ekonomske funkcije. Pojam granične vrijednosti, neprekidnost funkcije, priraštaj argumenta, derivacija funkcije, primjene derivacija, elastičnost, tok i graf funkcije. Matrice: definicije, osobine, računske operacije. Determinante: pojam i izračunavanje. Sustavi linearnih jednadžbi. Rješavanje: Gaussovom metodom eliminacije, pomoću determinanti i pomoću matrica. Rješivost sustava. Neodređeni integral i primitivna funkcija. Tablični integrali. Rješavanje neodređenih integrala: metoda zamjene, metoda parcijalne integracije i neodređeni integral racionalnih funkcija.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE

·          Radionice prema određenim zadacima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit i usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.     Halusek, V., Špoljarić, M. (2012): Matematika za stručni studij ekonomije. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Galić, R., Crnjac – Milić D., Galić I., Katić A. (2007): Matematika 1. Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek

2.        Divjak, B., Hunjak T. (2004): Matematika za informatičare. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike Varaždin

3.        Zrno, Ž. (2011): Matematika za ekonomiste za stručni studij. Knin: Veleučilište u Kninu

4.        Zrno, Ž. (2011): Matematika za ekonomiste za stručni studij. Knin: Veleučilište u Kninu

5.        Divjak, B., Hunjak T., Ostroški M. (2007): Zbirka zadataka iz matematike. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike Varaždin

6.        Šorić, K. (2006): Zbirka zadataka iz matematike s primjenom u ekonomiji. Zagreb: Element

7.        Bakić, D. (2008): Linearna algebra. Zagreb: Školska knjiga

8.        Brnetić, I. (2005): Zadaci s pismenih ispita Matematička analiza 1. Zagreb: Element

9.        Barnett, R. A., Ziegler, M. R., Byleen, K., E. (2003): Primjenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanost o živom svijetu i humanističke znanosti. Zagreb: Mate i ZŠEM

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.