Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Menadžersko računovodstvo

OPĆE INFORMACIJE
NAZIV PREDMETA
MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO
STUDIJSKI PROGRAM
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Destinacijski menadžment i smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
STATUS PREDMETA
Obavezan
GODINA
1. godina (1. semestar)
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
6
Broj sati (P + V + S)
60 (30P+30V+0S)
1. OPIS PREDMETA
1.1. CILJEVI PREDMETA
 • osposobiti studente da stečeno znanje i vještine potrebne za analizu financijskih izvještaja mogu primijeniti prilikom izbora određene računovodstvene alternative
 • dati kvalitetne računovodstvene i financijske savjete potrebne za donošenje kratkoročnih i dugoročnih poslovnih odluka
1.2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Temeljna znanja iz računovodstva stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Računovodstvo“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje.
1.3. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • utvrditi sadržaj i važnost menadžerskog računovodstva
 • analizirati temeljne financijske izvještaje za različite skupine korisnika
 • odabrati alate menadžerskog računovodstva potrebnih za procjenu troškova poduzeća
 • preporučiti različita analitička sredstva i tehnike u procesu analize poslovanja poduzeća
 • procijeniti računovodstvene učinke primjene metoda određivanja transfernih cijena
 • preispitati instrumente strategijskog računovodstva
 • vrednovati mogućnost korištenja informacijskog sustava menadžerskog računovodstva
 • procijeniti ulogu financijskog izvještavanja u provedbi unutarnje kontrole i revizije poduzeća
1.4. SADRŽAJ PREDMETA
Pojam, sadržaj i značaj menadžerskog računovodstva. Analiza financijskih izvještaja (vertikalna, horizontalna, pokazatelji). Menadžerski koncept upravljanja troškovima ( podjela troškova, raspored troškova). Menadžersko planiranje i kontrola poslovnih aktivnosti. Standardni troškovi u planiranju i kontroli. Inkrementalna analiza . Neizvjesnost, rizik, vjerojatnost. Računovodstvo odgovornosti (poslovni plan, budžet). Računovodstveni standardi i harmonizacija izvještavanja. Transferne cijene. Strategijsko računovodstvo i njegovi instrumenti (pojam i ciljevi, obračun troškova procesa, indikatori uravnoteženih ciljeva BSC). Analiza odnosa troškova, opsega i profita (poslovna poluga). Korištenje modela kontribucijske marže u donošenju menadžerskih odluka. Informacijski sustav menadžerskog računovodstva. Računovodstvo i financijsko izvještavanje u funkciji upravljanja rizicima i provedbi unutarnje kontrole i revizije.
1.5. VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
 • predavanja
 • vježbe
 • samostalni zadaci
1.6. KOMENTARI
1.7. OBVEZE STUDENATA
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Pohađanje
nastave
1 ECTS bod
Aktivnost u nastavi
0,5 ECTS bodova
Seminarski rad
Eksperimen-
talni rad
Pismeni
ispit
1 ECTS bod
Usmeni ispit
0,8 ECTS bodova
Esej
Istraživanje
Projekt
Kontinuirana provjera znanja
1 ECTS bod
Referat
Praktični rad
Portfolio
Vježbe
1,7 ECTS bodova
1.9. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

 • pohađanje nastave: 7,5 bodova;
 • aktivnost u nastavi: 2,5 boda;
 • kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)
 • samostalni zadaci (vježbe): 30 bodova;
 • pismeni ispit: 40 bodova;
 • usmeni ispit: 20 bodova.

Pohađanje nastave:
Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7,5 bodova.

Aktivnost na nastavi:
Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanje, sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

Kolokviji:
Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova.

Vježbe:
Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na nastavi vježbi, dužni u kontinuitetu riješiti svih deset predviđenih vježbi koje su strukturirane na način da se svaka sljedeća vježba kumulativno i logički nadovezuje na sadržaje prethodne vježbe. Produkt vježbi biti će izrađeni i prezentirani samostalni zadaci koje su studenti dužni napraviti nakon svake vježbe i prezentirati ih pred studentima. Jedan točno riješen i prezentiran samostalni zadatak vrednuje se sa 3 boda. Student na temelju ovog vrednovanja maksimalno može ostvariti 30 bodova. U sklopu prvih pet vježbi i prezentiranih samostalnih zadataka student je obvezan napraviti analizu financijskih izvještaja poduzeća te procijeniti troškove na primjeru izabranog poduzeća. Na iduće tri vježbe student je obvezan analizirati poslovnu polugu poduzeća te koristiti model kontribucijske marže. Na posljednje dvije vježbe student će procjenjivati ulogu financijskog izvještavanja u provedbi unutarnje kontrole i revizije.

Pismeni ispit:
Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i vježbi te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).
Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

Usmeni ispit:
Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

Konačna ocjena:
Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu. Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

 • 0,00 – 50,00 (1) nedovoljan
 • 50,01 – 58,00 (2) dovoljan
 • 58,01 – 75,00 (3) dobar
 • 75,01 – 92,00 (4) vrlo dobar
 • 92,01 – 100,00 (5) izvrstan
1.10. OBVEZATNA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Grupa autora (2011) : Upravljačko računovodstvo. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
1.11. DOPUNSKA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Belak, V.,(1995):Menadžersko računovodstvo. Zagreb: RRIFplus d.o.o.
 • Belak, V. (2014): Analiza poslovne uspješnosti. Zagreb: RRif plus d.o.o.
 • Odabrani aktualni članci iz časopisa Računovodstvo, revizija i financije. Zagreb: RRiF plus d.o.o.
1.12. NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.