Smjer Informatički menadžment, predmet Menadžment ljudskih resursa

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 6. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P + V + S) 30+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Razumijevanje važnosti ljudskih resursa i menadžmenta ljudskih resursa (MLJR-a) u ostvarivanju konkurentske sposobnosti i prednosti modernih organizacija te važnosti MLJR-a za zadovoljavanje potreba zaposlenika.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Definirati funkcije, modele, metode i programe menadžmenta ljudskih resursa

·          Analizirati proces upravljanja ljudskim resursima

·          Analizirati praktične probleme i razvoj ljudskih resursa i menadžmenta ljudskih resursa u organizacijama

SADRŽAJ PREDAVANJA
Značenje menadžmenta ljudskih resursa. Razlike između personalne funkcije i funkcije ljudskih resursa. Sadržaj menadžmenta ljudskih resursa.Specifičnosti menadžmenta ljudskih resursa. Razvoj menadžmenta ljudskih resursa: iniciranje promjena, promjene u okolini organizacije, promjene u menadžmentu, globalni manedžment ljudskih resursa. Unutarnji i vanjski faktori menadžmenta ljudskih resursa. Planiranje i pribavljanje ljudskih resursa. Analiza i oblikovanje posla.

Selekcija i raspoređivanje. Praćenje radne uspješnosti. Strategije materijalnoj i nematerijalnog nagrađivanja.

SADRŽAJ SEMINARA
Seminarska nastava sastoji se od 8 radionica koje obuhvaćaju zadatke vezane za proces planiranja i pripreme ljudskih potencijala te praćenje radne uspješnosti.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

SEMINARI:

·          Radionice prema određenim zadacima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Projekt

·          Praktični rad

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave izradom projekta i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima, ocjene projekta te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Prelas Kovačević, A. (2013): Menadžment ljudskih resursa – autorizirana predavanja. Virovitica: VŠMTI

2.        Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., Wright, P. M. (2006): Menadžment ljudskih potencijala: postizanje konkurentske prednosti, Zagreb:ZŠEM

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Marušić, S. (2006): Upravljanje ljudskim potencijalima. Zagreb: Adeco

2.        Gutić, D., Rudelj, S. (2012): MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT-

Sadrži primjere, testove, alate i modele,. Osijek, Grafika d.o.o.

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.