Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Menadžment malih i srednjih poduzeća

Opće informacije
Naziv predmeta Menadžment malih i srednjih poduzeća
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. godina (I. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 45 (30P + 0V + 15S)
1.       OPIS PREDMETA     
1.1.      Ciljevi predmeta
·         upoznavanje s osnovnim pojmovima upravljanja malim i srednjim poduzećima

·         detaljno poznavanje problematike osnivanja malog poduzeća, izrade poslovnog plana, izbora proizvoda /usluga, analize tržišta

·         poznavanje mogućih načina pribavljanja financijskih sredstava za osnivanje i vođenje malih poduzeća

·         poznavanje specifičnih karakteristika menadžmenta u malim i srednjim poduzećima

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Temeljna znanja iz osnova menadžmenta stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Menadžment“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         definirati osnovne pojmove menadžmenta malih i srednjih poduzeća

·         kritički prosuđivati ulogu malih i srednjih poduzeća u nacionalnim gospodarstvima

·         na „case study“ primjeru osmisliti i napisati poslovnu strategiju malog ili srednjeg poduzeća te argumentirati odabrane opcije i kritički ih prosuđivati.

·         kritički prosuditi uspješna i neuspješna poduzeća

·         kritički prosuđivati analizirane strategije poduzeća

·         na „case study“ primjeru osmisliti i napisati prijedlog financijskog plana osnivanja i pokretanja poslovanja malog ili srednjeg poduzeća

·         mjeriti konkuretnost poduzeća te međusobno evaluirati poduzeća

1.4.      Sadržaj predmeta
Uvod: Definiranje pojmova i karakteristika malih i srednjih poduzeća (u nastavku MSP). Prilike i izazovi MSP. Uloga MSP u razvoju gospodarstva. Osnivanje MSP: Pokretanje novog posla. Poduzetničke ideje. Poduzetnički timovi. Formiranje do tada nepostojećeg poduzeća. Preuzimanje postojećeg MSP-a od strane pojedinaca ili grupe koji nisu do tada bili poduzetnici. Preuzimanje porodičnog MSP-a od strane nasljednika. Osnivanje novog poduzeća od nekog već postojećeg poduzeća. Spin-off osnivanje. Management- buy-out osnivanje. Franchising. Poslovna strategija: Pojam i uloga poslovne strategije MSP-a. Način i postupak izrade poslovne strategije MSP-a. Razvoj marketinške strategije malog poduzeća. Definiranje financijskog plana za osnivanje i vođenje MSP. Upravljanje rizikom i osiguranje MSP-a.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1.2 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS bodova Seminarski rad 1 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,2 ECTS bodova Usmeni ispit 1,3 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         Seminarski rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i seminarsku nastavu može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminarski rad:

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni izraditi seminarski rad, uz konzultaciju s mentorom, te izložiti seminarski rad u unaprijed dogovorenom terminu kojim student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, seminarskoj nastavi, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Funda, D. (2011): Menadžment malog poduzeća. Zaprešić:Veleučilište s pravom javnosti “Baltazar Zaprešić”
1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Dragičević, M. (2012): Konkurentnost. Zagreb: Školska knjiga

·         Siropolis, N.C.(1994): Menadžment malih poduzeća, IV izdanje. Zagreb: MATE d.o.o

·         Škrtić, M. (2005): Osnove poduzetništva i menadžmenta. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.