Smjer Informatički menadžment, predmet Menadžment

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA MENADŽMENT
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 3. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 45+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Pripremiti studente da postanu menadžeri stjecanjem temeljnih znanja o tome što je menadžment, koji su njegovi poslovi i zadaci, kako ih treba obavljati i kako na to utječe okolina u kojoj menadžment djeluje.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Komentirati povezanost razina menadžmenta s ulogama i vještinama menadžera

·          Opisati višestruke značajke menadžmenta kao procesa, upravljačke razine  i  profesije

·          Razlikovati ključni doprinos pojedinih teorija menadžmenta menadžerskoj praksi

·          Identificirati ključne čimbenike poslovne i opće okoline i procijeniti njihov utjecaj na poslovni subject

·          Primjeniti tehnike planiranja (gantogram)

·          Ocijeniti utjecaj čimbenika vanjske i unutarnje okolina na poslovanje poduzeća

·          Utvrditi ovlasti i odgovornost pojedine strateške razine

·          Identificirati i opisati različite oblike organizacijskog dizajna (Organigram)

·          Identificirati ključne determinante upravljanja ljudskim resursima

·          Objasniti specifične tehnike planiranja i analize posla

·          Objasniti metode privlačenja i selekcije kandidata

·          Komentirati programe obuke djelatnika

·          Objasniti sustave procjene radne uspješnosti, nagrađivanja i razvijanja ljudskih potencijala i radnih odnosa

·          Komentirati važnost prenošenja vizije na zaposlenike

·          Interpretirati različite pristupe vođenju i motiviranju

·          Razlikovati teorije i stilove vodstva

·          Komentirati tehnike kontrole

·          Izračunati izabrane pokazatelje uspješnosti poslovanja

SADRŽAJ PREDAVANJA
Određenje menadžmenta: pojam menadžmenta, proces menadžmenta, razine menadžmenta. Teorije menadžmenta: strukturalne teorije, biheviorističke teorije, moderne teorije. Suvremeni menadžment: međukulturalni menadžment, međunarodni menadžment, poslovna i menadžerska etika, društvena odgovornost menadžmenta. Okolina menadžmenta: vanjska okolina, interna okolina, odnos organizacije i okoline. Planiranje: proces i razine planiranja, načini planiranja, metode i pristupi planiranju. Strategijski menadžment: temeljni pristupi izvorima konkurentske prednosti, strategijska analiza vanjske i unutarnje okoline, formuliranje strategija na korporacijskoj, poslovnoj i funkcijskoj razini. Organiziranje: načela departmentalizacije, klasični i suvremeni organizacijski dizajn. Organizacijska kultura: važnost organizacijske kulture, pokazatelji i vrste organizacijske kulture. Vodstvo: teorije vodstva, odnos menadžmenta i vodstva. Menadžment ljudskih potencijala: predviđanje potreba za ljudskim potencijalima, zapošljavanje ljudkih potencijala, praćenje i razvoj. Kontroliranje: svrha kontrole, proces kontrole, vrste kontrole.
SADRŽAJ SEMINARA
Kroz teme seminarskih radova, obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog rada.

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Seminarski rad

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi seminara. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene seminara, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Garača, N.,(2014):1,2,3,4…Menadžment“, recenzirana skripta,VSMTI, Virovitica

2.        Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki-Vokić, N., (2008): Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Certo, S., Certo, S., (2008): Moderni menadžment 10. Izdanje. Zagreb: Mate i ZŠEM

2.        Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki-Vokić, N., (2008): Suvremeni menadžment. Zagreb: Školska knjiga

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.