Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Metodologija izrade diplomskog rada

OPĆE INFORMACIJE
NAZIV PREDMETA
METODOLOGIJA IZRADE DIPLOMSKOG RADA
STUDIJSKI PROGRAM
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Destinacijski menadžment i smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
STATUS PREDMETA
Obavezan
GODINA
2. godina (4. semestar)
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
1
Broj sati (P + V + S)
15 (0P+15V+0S)
1. OPIS PREDMETA
1.1. CILJEVI PREDMETA
 • osposobiti studente za samostalnu izradu diplomskog rada obradom zadane ili osobno odabrane teme, uz samostalno korištenje relevantne domaće i strane literature te poštivanje osnovnih obilježja akademskog pisanja
1.2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Imenovan mentor i zadana tema diplomskog rada.
1.3. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • utvrditi osnovna obilježja akademskog jezika i stila pisanja
 • utvrditi načela pisanja i osnovna obilježja kvalitete diplomskog rada
 • potvrditi osnovne korake u procesu pisanja diplomskog rada
 • kritički prosuditi relevantnost domaće i strane literature
 • usporediti proučavanu literaturu
 • odabrati najprimjereniji način pisanja bilježaka
 • argumentirati strukturu diplomskog rada
 • procijeniti primjerenu količinu dokumentacijske osnove rada (referiranje, pisanje napomena, korištenje ilustracija, korištenje literature)
 • samoprocijeniti završnu verziju diplomskog rada
1.4. SADRŽAJ PREDMETA
Osnovna obilježja akademskog jezika i stila pisanja. Problematika plagiranja kao prisvajanja tuđeg intelektualnog vlasništva. Načela pisanja i osnovna obilježja kvalitete diplomskog rada. Osnovni koraci u pisanju diplomskog rada. Prikupljanje relevantne domaće i strane literature. Proučavanje literature i pisanje bilježaka. Određivanje strukture diplomskog rada. Pisanje radne verzije i utvrđivanje dokumentacijske osnove diplomskog rada (referiranje, pisanje napomena, korištenje ilustracija, korištenje literature). Pristup uređivanju završne verzije diplomskog rada. Uvezivanje i priprema za prezentaciju diplomskog rada.
1.5. VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
 • vježbe
1.6. KOMENTARI
Nastava odnosno vježbe se neće izvoditi cijeli semestar već turnusno u trajnju od 2 tjedna.
1.7. OBVEZE STUDENATA
Studentice/studenti će biti obvezni pohađati vježbe i biti aktivni tijekom realizacije nastave vježbi, uz kontinuiranu provjeru realizacije zadanih domaćih zadaća. Nakon uspješno realiziranih vježbi studentice/studenti će ostvariti pravo na potpis indeksa.
1.8. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Pohađanje
nastave
0,1 ECTS bodova
Aktivnost u nastavi
0,1 ECTS bodova
Seminarski rad
Eksperimen-
talni rad
Pismeni
ispit
Usmeni ispit
Esej
Istraživanje
Projekt
Kontinuirana provjera znanja
Referat
Praktični rad
Portfolio
Vježbe

0,5 ECTS bodova

Domaća zadaća
 0,3 ECTS boda
1.9. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

 • pohađanje nastave: 6 bodova;
 • aktivnost u nastavi: 4 boda;
 • domaća zadaća: 30 bodova;
 • vježbe: 60 bodova;

Pohađanje nastave:
Studentica/student svakim dolaskom na nastavu može ostvariti 1 bod, što kumulativno za 2 tjedna nastave iznosi 6 bodova.

Aktivnost na nastavi:
Aktivnost na nastavi podrazumijeva aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, odgovaranje na pitanja, sudjelovanje u raspravi, navođenje primjera) i konzultacije s nastavnikom. Studentica/student aktivnim sudjelovanjem u nastavi može steći 4 boda.

Domaća zadaća:
Studentica/student je, uz aktivan pristup na nastavi, dužan izraditi zadane domaće zadaće uz svaku pojedinu vježbu. Izradom svake domaće zadaće može steći 6 bodova, što kumulativno za sve realizirane domaće zadaće iznosi 30 bodova. Stupanj realizacije domaćih zadaća bit će redovito provjeravan uz evidentiranje ostvarenih bodova svake pojedine domaće zadaće prema sljedećem kriteriju bodovanja:

 • 1 – 3 boda (domaća zadaća nije realizirana)
 • 4 – 5 bodova (domaća zadaća djelomično realizirana)
 • 6 bodova (domaća zadaća realizirana u potpunosti)

Vježbe:
Studentica/student je, uz aktivan pristup na nastavi i izradu domaćih zadaća, dužan izraditi zadane vježbe. Izradom svake pojedine vježbe može steći 12 bodova, što kumulativno za sve realizirane vježbe iznosi 60 bodova. Stupanj realizacije vježbi bit će redovito provjeravan uz evidentiranje ostvarenih bodova svake pojedine vježbe prema sljedećem kriteriju bodovanja:

 • 1 – 30 bodova (vježba nije realizirana)
 • 40 – 50 bodova (vježba djelomično realizirana)
 • 60 bodova (vježba realizirana u potpunosti)

Završno vrednovanje postignutog uspjeha:
Završno vrednovanje ukupno postignutog uspjeha formirati će se na temelju redovitog pohađanja nastave, aktivnosti za vrijeme nastave, realizacijom domaćih zadaća i realizacijom vježbi. Maksimalan broj bodova koji studentica/student može postići je 100 bodova, a konačan uspjeh računa se prema sljedećem kriteriju bodovanja:

 • 1 – 50 bodova (nije svladao/svladala)
 • 51-100 bodova (svladao/svladala)

Svladanost nastavnih sadržaja evidentira se i dokazuje potpisom u indeksu. Studentica/student ne može prijaviti obranu diplomskog rada ako nije svladao predviđene sadržaje. U slučaju nezadovoljstva studentice/studenta ostvarenim konačnim brojem bodova, moći će ponovno pristupiti izradi vježbi.

1.10. OBVEZATNA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Bedeković, V. (2011.): Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (str. 189-210.)
1.11. DOPUNSKA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010): Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Zagreb: M. E. P. d.o.o.
 • Borozan, Đ. (2009): Osnove akademskog pisanja. Osijek: Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
1.12. NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.