Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Mikroekonomija

Naziv predmeta Mikroekonomija
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Omogućiti studentima da na početku studija usvoje načela bitna za razumijevanje ekonomskih problema.

·         Pomoći studentima razumijeti ekonomsku perspektivu i njeno točno i objektivno korištenje u rješavanju gospodarskih pitanja.

·         Potaknuti trajni interes studentima za ekonomiju i gospodarstvo.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Funkcija proizvodnje i troškova Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Komentirati funkciju proizvodnje, ukupnu, prosječnu i graničnu proizvodnju, izokvantu, graničnu stopu tehnološke supstitucije i krivulju transformacije.

·         Izvesti funkciju troškova iz funkcije proizvodnje.

·         Odrediti granične troškove i komentirati odnos među krivuljama troškova, te  izvesti krivulju ponude.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Odrediti ukupnu, prosječnu i graničnu proizvodnju, izokvantu i graničnu stopu tehnološke supstitucije na osnovu zadanih inputa. Izvesti funkciju troškova na osnovu zadane funkcije proizvodnje te odredi granične troškove u istom i izvesti krivulju ponude.

Naziv skupa ishoda učenja: Teorija funkcija i elementi potražnje Razina: 5 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Komentirati temeljne elemente potražnje i tržišne strukture.

·         Izvesti i protumačiti funkcije i krivulje potražnje, indiferencije, budžetske jednadžbe i ravnoteže potrošača.

·         Komentirati korelaciju između potrošnje, zakona opadajućeg graničnog zadovoljstva, potrošačev probitak, funkcije potražnje, te između tržišne strukture i blagostanja

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Komentirati temeljne elemente potražnje i tržišne strukture. Izvesti krivulju potražnje na osnovu zadanih inputa iz poslovnog slučaja. Komentirati korelaciju između potrošnje, zakona opadajućeg graničnog zadovoljstva, potrošačeva probitka, funkcije potražnje te između tržišne strukture i blagostanja..

Naziv skupa ishoda učenja: Politika cijena Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi korelaciju između mikroekonomske teorije i politike cijena, uticaja tržišnih kategorija ponude i potražnje kao i fiskalnih davanja i subvencija na istu.

·         Preporučiti politiku cijena u uvjetima potpune konkurencije i monopola.

·         Preporučiti politiku cijena u uvjetima nepotpune konkurencije.

·         Ocijeniti monopolističku konkurenciju – kratkoročnu ravnotežu te funkcioniranje oligopola i kartela

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Predložiti politiku cijena zadanog poduzeća na osnovu zadanih tržišnih inputa. Odrediti cijenu zadanog proizvoda poduzeća u okviru zadanih inputa potpune ili nepotpune konkurencije

1.3.     Sadržaj predmeta
Ponuda i potražnja: elastičnost i primjene. Potražnja i ponašanje potrošača. Proizvodnja i organizacija poslovanja. Analiza troškova. Kako tržišta određuju dohotke. Državno oporezivanje i rashodi.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju nastavu i budu aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija i izrade samostalnih zadataka, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,9 ECTS boda Usmeni ispit 0,8 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 1,2 ECTS bod
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         izrada samostalnog zadatka: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Samuelson, A.P., Nordhaus, D.,W. (2010): Ekonomija 19.izdanje, Mate d.o.o, Zagreb
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Shiller, R., B. (2006.): The Micro economy today, tenth Edition, McGraw-Hill Irwin, New York
1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.