Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Održivi razvoj i društvena odgovornost

Opće informacije
Naziv predmeta Održivi razvoj i društvena odgovornost
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatni
Godina 2.godina (III.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 45 (30P+0V+15S)
1.       OPIS PREDMETA 
1.1.      Ciljevi predmeta
·         izučavati odnos globalnih prijetnji i održivog razvoja.

·         razumjeti politiku održivog razvoja kao preduvjet  konkurentnijeg i dugoročnog poslovanja.

·         analizirati pritiske gospodarske aktivnosti na resurse zajednice.

·         spoznati nužnost razvoja društvene i ekološke svijesti privatnog sektora prema zajednici.

·         utvrditi važnost i obostrane koristi društveno odgovornog poslovanja.

·         prepoznati najpogodnija rješenja DOP-a koja su implementirana u praksi.

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         povezati osnovne elemente održivog razvoja i njihov utjecaj na poslovanje

·         procijeniti ulogu i važnost održivog razvoja u donošenju poslovnih odluka

·         utvrditi globalne prijetnje prekomjernih pritisaka gospodarske aktivnosti na resurse

·         identificirati pozitivne učinke DOP-a

·         utvrditi važnost i obostrane koristi privatnog sektora i zajednice  s aspekta DOP-a

·         predložiti rješenja za održivi razvoj i DOP na primjeru zadanog gospodarskog subjekta

·         vrednovati pravnu regulativu s aspekta održivog razvoja i DOP-a za nesmetani dugoročni razvoj

1.4.      Sadržaj predmeta
Pojam i povijest nastajanja održivog razvoja. Temeljna načela i vrste održivog razvoja. Održivi razvoj s društveno-ekonomskog aspekta. Pokazatelji i politike održivog razvoja. Ekološka politika u funkciji održivog razvoja. Pritisci gospodarstva na okoliš: problemi i trendovi. Teorija, pristupi i pokretači razvoja društveno odgovornog poslovanja (DOP). Zašto je potreban DOP. Koristi i pozitivni učinci DOP-a. DOP malih i srednjih poduzeća. Uloga zakonske regulative i institucionalne podrške na DOP. Područja primjene DOP-a. Primjena DOP-a u RH.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarinarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,9 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS bodova Seminarski rad 1 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1 ECTS bod Usmeni ispit 0,8 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarski rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,5 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7,5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja, sudjelovanjem u raspravama i iznošenjem kritičkog razmišljanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi može steći 0,5 boda po aktivnosti te maksimalno 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 min. bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 14. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminari:

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni izraditi seminarski rad korištenjem dostupne literature na temu usko vezanu uz sadržaj kolegija uz javno izlaganje spoznaja i rezultata seminarskog rada pred ostalim studentima. Student izradom i prezentacijom seminarskog rada može ostvariti maksimalno 30 bodova. 

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 min.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirati će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena o donosu na broj bodova sukladna normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Kotler, P., Lee, N. (2009): Društveno odgovorno poslovanje, Suvremena teorija I praksa. Zagreb: M.E.P. d.o.o.

Matešić, M., Pavglović, D., Bartoluci, D. (2015): Društveno odgovgorno poslovanje. Zagreb: VPŠ Libertas

Črnjar, M., Črnjar, K. (2009): Menadžment održivog razvoja. Rijeka: FMTU, Glosa. dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/430798.CRNJAR-Menadzment_OR_knjiga.pdf

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Vujić, V., Ivaniš, M., Bojić, B. (2012): Poslovna etika i multikultura. Zagreb: Grafo Mark d.o.o.
1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici