Smjer Informatički menadžment, predmet Organizacijsko ponašanje

Opće informacije
Naziv predmeta Organizacijsko ponašanje
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Informatički menadžment
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (3.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+30S
1.        OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
Upoznati studente s odrednicama odnosa pojedinca i organizacije, odnosa grupe i organizacije te organizacijskim  promjenama i upravljanjem stresom.
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema formalnih uvjeta za upis.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         prosuditi odnos između stavova i ponašanja

·         prepoznati osnovne uzroke zadovoljstva poslom

·         objasniti čimbenike koje određuju osobnost neke osobe

·         kritički prosuditi kako dvoje ljudi mogu vidjeti istu stvar i tumačiti je različito

·         razumjeti kako percepcija utječe na proces odlučivanja

·         usporediti timove i grupe

·         procijeniti karakteristike učinkovitih timova

·         vrednovati oblike komunikacije

·         objasniti funkcije komunikacije u radnom odnosu

·         razumjeti što je konflikt i njegove uzroke

·         objasniti kako se sve može djelovati da se konflikt izbjegne

·         razlikovati sile koje potiču promjene

·         procijeniti izvore individualnog i organizacijskog otpora prema promjenama

·         usporediti procese stalnog poboljšanja i proces reinženjeringa

·         razlikovati potencijalne izvore stresa

·         objasniti varijable individualnih razlika koje utječu na odnos stresa i učinka

1.4.      Sadržaj predmeta
UVOD U OP- Pojam i definiranje organizacijskog ponašanja. Discipline koje doprinose razvitku područja. Izazovi i prilike OP. Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu. POJEDINAC U ORGANIZACIJI- Osnove individualnog ponašanja. Stavovi i zadovoljstvo poslom. Osobnost i vrijednosti. Percepcija i individualno odlučivanje. Motivacija. Oblikovanje poslova koji motiviraju. GRUPE U ORGANIZACIJI- Osnove grupnog ponašanja. Timski rad. Komunikacijski procesi u organizaciji. Moć i politika u organizaciji. Sukobi u organizaciji. ORGANIZACIJSKI SUSTAV- Temelji organizacijske strukture. Organizacijska kultura. Politike i prakse upravljanja ljudskim resursima. Vrednovanje radnog učinka i sustavi nagrađivanja. ORGANIZACIJSKA DINAMIKA- Organizacijske promjene i upravljanje stresom.
1.5.      Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo ___________________

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju nastavu i budu aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija i izrade samostalnih zadataka, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi Seminarski rad 1,2 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,1 ECTS bod Usmeni ispit Esej Istraživanje 0,6 ECTS bodova
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1,1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.      Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

· pohađanje nastave: 6 bodova;

· aktivnost u nastavi: 4 boda;

· kontinuirana provjera znanja: 60 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

· izrada samostalnog zadatka: 30 bodova;

· pismeni ispit: 60 bodova

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i seminarsku nastavu može ostvariti 0,20 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 6  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja i grupnim vježbama. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 4 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 30 min. bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 15 bodova. 

 

Seminarska nastava :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na nastavi, dužni samostalno napisati analizu slučaja primjera iz prakse koje će im dodijeliti voditelj kojom student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave budu ostvarili više od 20 bodova te iz svakog kolokvija minimalno 15 bodova, neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

1.10.   Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.        Robbins, S.P., Judge, A.T. (2009):  Organizacijsko ponašanje, 12. izdanje,  Mate d.o.o., Zagreb

2.        Sikavica, P. (2011): Organizacija, Školska knjiga d.d., Zagreb

1.11.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.        Certo, C., S., Certo, S.T. (2008): Moderni menadžment 10. izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

2.        Miljković, D., Rijavec, M. (2008): Organizacijska psihologija-odabrana poglavlja, IEP/D2, Zagreb

1.12.     Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.